سند نامه ::
 
اقدامات آيت الله گلپايگاني در خصوص جلوگيري از ايجاد سينما در قم

درباره : آيت‏اله سيد محمدرضا گلپايگانى

از : 316 تاریخ 20 / 8 / 47
محترما معروض مى‏دارد :
روز 19 / 7 / 47 عده‏اى از طلاب علوم دينى در قم به منازل آيات مراجعه و درخواست كرده‏اند نسبت به جلوگيرى از تأسيس سينما در شهرستان قم اقدام نمايند. آيت‏اله گلپايگانى به طلاب مزبور پاسخ داده در اين مورد قبلاً اقداماتى به عمل آورده و تا نتيجه نهائى دنبال خواهد كرد. به منظور كسب اطلاعات بيشتر از ساواك قم سئوال گرديد : چه اقداماتى انجام داده‏اند؟ كدام شخص و سازمان در اين مورد با آيت‏اله گلپايگانى همكارى دارد ؟
ساواك قم مجددا گزارش مى‏دهد نامبرده بالا توسط ايادى و طرفداران خود تحريكاتى بر ضد على بشارتيان مؤسس سينما به عمل آورده و وسيله عوامل وى اهانتهايى به فاميل بشارتيان مى‏شود. از جمله اقدامات گلپايگانى تحريك وعاظ مبنى بر انتقاد از احداث سينما روى منبر مى‏باشد كه در اين زمينه تذكرات لازم به وعاظ مذكور داده شده است. ضمنا يك فقره گزارش ساواك قم حاكيست اخيرا گلپايگانى على بشارتيان را احضار ليكن مشاراليه شريك خود به نام فخيمى را به ملاقات وى فرستاده است. آيت‏اله مذكور به فخيمى اظهار داشته از چند پيشنهادى كه به بشارتيان مى‏شود يكى را قبول كند يا براى حفظ آبروى خود و فاميلش از ايجاد سينما در قم خوددارى كند و يا اينكه مبلغ هفت ميليون ريال وامى كه گرفته عوض آن را مشاراليه (گلپايگانى) مى‏دهد و از اين اقدام صرفنظر نمايد و يا آنكه ضمن پرداخت قرض وى توسط گلپايگانى و همچنين مخارج ساختمان آن، يك دبيرستان دخترانه و يا يك دانشگاه اسلامى به نام خود وى (بشارتيان) تأسيس نمايد. ساواك قم ضمن اعلام اينكه مؤسس سينما در حال حاضر احتياج به پشتيبانى مقامات‏انتظامى دارد پيشنهاد نموده به منظور تسريع در پيشرفت كار ساختمان آن ترتيبى داده شود و از طريق شهربانى كل كشور دستورات لازم به شهربانى قم صادر شود.
نظريه :
به طورى كه از بررسى گزارشهاى واصله استنباط مى‏شود اقدامات آيت‏اله گلپايگانى جهت جلوگيرى از احداث سينما منحصر به تحريكات و تبليغاتى است كه از طرف وى و فرزندش سيد مهدى گلپايگانى انجام مى‏شود و بعضا در اين زمينه با وزارت دربار شاهنشاهى تماسهاى تلفنى گرفته است و به احتمال قريب به يقين سازمان مشخصى با وى همكارى ندارد و اظهارات او مبنى بر اينكه قبلاً اقداماتى به عمل آورده صرفا به منظور بزرگ جلوه دادن و تحكيم موقعيت خود مى‏باشد. عليهذا در صورت تصويب به منظور جلوگيرى از پيش‏آمدهاى احتمالى مراتب به شهربانى كل كشور اعلام گردد تا به نحو غيرمحسوس مؤسس سينما مورد حمايت قرار گيرد و از طريق شهربانى قم تسهيلاتى در زمينه پيشرفت امر سينما فراهم آورند.
رئيس بخش 316 ـ ازغندى
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى. ثابتى
ثابتى 15 / 8 / 57
طباطبائى 18 / 8
اوانى 14 / 8 / 47