سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : آيا اين كارها گريه‏آور نيست؟
موضوع : اظهارات آيت‏اله گلپايگانى

از : 21 تاریخ 12 / 8 / 47
به : 316 شماره : 3238 / 21
ساعت 9 صبح روز 7 / 8 / 47 آيت‏اله گلپايگانى در مسجد اعظم در جلسه درس طلاب علت نيامدن خود را در جلسه درس روز 5 / 8 / 47 اين طور بيان نمود كه چون روز شنبه چهارم آبان در دبيرستان حكيم نظامى دخترها رژه رفتند و جوانانى كه غرق شهوت بودند محو تماشاى آنها شده بودند و اين كار هم از نظر من بسيار عمل زشتى بود. به همين دليل من سر درس حاضر نشدم سپس نامبرده شروع به گريه كردن نمود و اظهار داشت به من مى‏گويند چرا گريه مى‏كنى آيا اين كارها گريه‏آور نيست؟ حضرت على با آن همه شجاعتى كه داشت بارها از دست مردم گريه كرد من چطور گريه نكنم كسانيكه مى‏گفتند من مريض هستم اشتباه مى‏كردند من به خاطر همين موضوع به جلسه درس نيامدم من چندين بار با مقامات تهران تلفنى تماس گرفتم كه رژه دختران در اين شهر مذهبى انجام نشود و آنها هم به من قول دادند و گفتند ما چنين دستورى را نداده‏ايم و معلوم گرديد كه رؤساى ادارات شهرستان قم خودشان اين برنامه‏ها را ترتيب داده‏اند.
نظريه منبع ــ نظرى ندارد. نظريه رهبر عمليات ــ مفاد گزارش فوق صحت دارد. مدرس
نظريه امنيت داخلى ــ مفاد گزارش صحيح است گلپايگانى در روز موعود مريض نبوده او ابتدا قصد داشت آيات ديگر را تشويق به عدم جلوس كند ولى آيات ديگر جلوس كردند و گلپايگانى خود را در اقليت ديد جلوس مختصرى نمود و بعد هم اين بهانه رژه دختران را در چهارم آبان پيش كشيد او مى‏خواهد خود را دلسوزتر و متعصب‏تر از ديگران نشان دهد و پسرش سيدمهدى به وسائل مختلف ساواك را متهم نموده كه موجبات رژه دختران را فراهم كرد و از طرفى با تشبث به مقامات مركزى در صدد تضعيف رئيس فرهنگ و تعويض آن مى‏باشد. رژه دختران در چهارم آبان در نهايت نظم انجام شد با استقبال گرم اهالى. روحانى