سند نامه ::
 
اينها دشمنان ما هستند
موضوع : آقاى محمدابراهيم شاكرى

از : 21 تاریخ 12 / 8 / 47
به : 316 شماره : 3232 / 21
روز 6 / 8 / 47 قبل از تشريف فرمائى علياحضرت شهبانو فرح به قم عده‏اى از طلبه‏ها در مسير براى تماشا گرد آمده بودند. در آن روز آقاى شاكرى كه از نزديكان آيت‏اله گلپايگانى مى‏باشد در مسير راه وقتى به طلاب مى‏رسيد مى‏گفت آقا فرموده در مسير توقف ننمائيد زيرا (اينها دشمنان ما هستند و شما به خاطر دشمنان خودتان ابراز احساسات مى‏كنيد). ضمنا غير از شاكرى چند نفر از طلاب در خيابانها دور مى‏زدند و همين برنامه را داشتند ولى طلاب به حرف آنها گوش نمى‏دادند چنانچه يكى از طلبه‏ها اظهار داشت من همينجا مى‏ايستم زيرا طى دو ساعت زحمت كشيدم و تا جاى خوبى براى تماشا كردن پيدا كرده‏ام حالا بروم كه آقا ناراحت مى‏شود.
نظريه منبع ــ نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات ــ مفاد گزارش فوق صحت دارد.
نظريه امنيت داخلى ــ صحيح است عوامل گلپايگانى به دستور او و سيدمهدى فرزندش طلاب را در بين تماشاچيان با اظهاراتى كه آقاى گلپايگانى گفته است خجالت بكشيد.
پرونده ... روحانى
اصل در پرونده محمدابراهيم شاكرى بايگانى است.
در پرونده آيت‏اله گلپايگانى بايگانى شود. كاشى 4 / 9 / 47