سند نامه ::
 
دستور آيت الله گلپايگاني به طلاب مبني بر عدم هرگونه اجتماع و استقبال در موقع ورود فرح پهلوي به شهر قم
موضوع : آقاى شاكرى

از : 21 تاریخ 10 / 8 / 47
به : 316 شماره : 3242 / 21
ساعت 20 روز 5 / 8 / 47 آقاى شاكرى كه از نزديكان آيت‏اله گلپايگانى است به طلاب اعلام كرد كه آقا دستور داده فردا هنگام تشريف فرمائى علياحضرت شهبانو فرح به قم طلاب نبايد از حجرات و منازل خود خارج شوند زيرا امكان دارد كه عكاسان عكس روحانيون را بگيرند و در جرايد منعكس نمايند. نامبرده همچنين روز 6 / 8 / 47 قبل از ورود علياحضرت شهبانو به قم اسامى طلابى را كه براى استقبال از شهبانو در خيابانها به خصوص نزديك شيخان اجتماع كرده بودند يادداشت و به آنان پيام داد كه طبق دستور آقاى گلپايگانى نبايد در خيابانها اجتماع نمايند و در غير اين صورت شهريه‏شان قطع مى‏شود و طلاب در پاسخ اظهار داشتند آقاى گلپايگانى با ماهى 20 تومان شهريه ما را كه نخريده است بگذاريد ما از گرسنگى بميريم ما بايد علياحضرت فرح شهبانوى گرامى ايران را كه مادر بزرگوار همه ملت ايران است از نزديك ببينيم و وليعهد محبوب را زيارت نمائيم.1
نظريه منبع ـ نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات ـ مفاد گزارش فوق صحت دارد و به استحضار مى‏رساند هنگام
تشريف‏فرمائى علياحضرت شهبانو به قم تعداد زيادى از طلاب در خيابانها و در مسير اتومبيل علياحضرت شهبانو ايستاده و حتى اغلب از آنان موقع عبور اتومبيل شهبانو نسبت به معظم‏لها ابراز احساسات مى‏كردند و چون گلپايگانى و پسرش اين وضع را قبلاً پيش‏بينى كرده بودند لذا به عناوين مختلف سعى داشتند كه از اجتماع طلاب در مسير خيابانها جلوگيرى كنند لكن در اين باره موفقيتى كسب نكردند. مرشد
نظريه امنيت داخلى ــ مفاد گزارش منبع را تصديق و نظريه رهبر عمليات را تأييد مى‏كنم سوابق امر هم نشان مى‏دهد كه گلپايگانى و عواملش در جهت عدم استقبال طلاب از شهبانو اقداماتى به عمل آورده به استحضار مى‏رساند كه بى‏توجهى و بى‏اعتنائى به نامبرده كمترين سياست و شيوه عاقلانه در مورد گلپايگانى و فعاليتهاى فرزندش سيدمهدى است. روحانى
اصل در پرونده محمدابراهيم شاكرى بايگانى است.
در پرونده آيت‏اله گلپايگانى شود. كاشى 4 / 9


1ـ همانطور كه از اسناد متعدد مربوط استفاده مى‏شود، عوامل رژيم پهلوى در قم و به ويژه ساواك اين شهرستان در هنگام ورود فرح ديبا به قم برنامه‏ريزى گسترده‏اى را براى استقبال از وى به عمل آوردند و به اصطلاح سنگ تمام گذاشتند، از جمله افرادى كه سعى كردند به طور چشمگير در صف مستقبلين حضور داشته باشند، آن عده از افرادى بودند كه با عنوان طلاب از شهرهاى ديگر و از جمله تشكيلات دارالترويج كه توسط سازمان اوقاف براى همين منظورها جذب شده بودند جزء مستقبلين قرار داشتند و همانگونه كه در اسناد مختلف اين مجموعه اسنادى آمده است، حضرت آيت‏اللّه‏ گلپايگانى (قدس سره) دستور قطع شهريه آنان را صادر و اجازه ندادند از مدارس حوزه‏هاى علميه و مزاياى طلاب علوم دينى استفاده نمايند.