سند نامه ::
 
تأثر شديد آيت الله گلپايگاني از اجراي مراسم رژه دختران در قم
موضوع : اظهارات آيت‏اله گلپايگانى

از : 21 تاریخ 9 / 8 / 47
به : 316 شماره : 3188 / 21
ساعت 9 صبح روز 7 / 8 / 47 آقاى گلپايگانى ضمن تدريس به طلاب در مسجد اعظم قم گفت آيا دخترانى كه در روز چهارم آبان در دبيرستان حكيم نظامى رژه رفتند دختران طبقه بازارى نبودند وى اضافه نمود كه براى جلوگيرى از شركت دختران در مراسم مزبور چند بار با تهران تماس گرفته و به مسئولين مربوطه متذكر گرديده كه قم شهر مذهبى است و بايد رعايت موقعيت اين شهرستان بشود و مقامات مركز اعلام نمودند كه ما نيز موقعيت مذهبى قم را رعايت مى‏كنيم زيرا با ساير شهرستانها فرق دارد و يادآور شدند كه مسئولين محلى دست به چنين اقداماتى مى‏زنند و اصلاً به ما مربوط نيست وى سپس شروع به گريستن كرد و به سخنان خود خاتمه داد.
نظريه منبع ـ نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات ـ مفاد گزارش فوق صحت دارد ضمنا چون اقدامات گلپايگانى و فرزندش جهت جلوگيرى از رژه دختران دانش‏آموز به نتيجه نرسيده وى به منظور تحريك احساسات طلاب و همچنين قانع ساختن آنان اقدامات خود را به تفصيل برايشان تشريح مى‏نمايند. مرشد
نظريه امنيت داخلى ـ صحيح است شركت دختران در رژه چهارم آبان تنها علت عدم جلوس گلپايگانى در روز تولد امام حسين بوده و خود نيز در اظهارات خود موضوع را عنوان كرده است و مسبب اين اقدام ساواك را مى‏شناسند. روحانى
مفاد فوق قبلاً در بولتن درج شده لذا رياست اداره يكم مقرر فرمودند لزومى ندارد در بولتن درج شود. در پرونده سيد محمدرضا گلپايگانى بايگانى شود. اوانى 13 / 8
آقاى اوانى در بولتن درج شود 13 / 8