سند نامه ::
 
تلگراف آيت الله گلپايگاني به شريف امامي بدنبال كشتار مردم در ميدان ژاله

متن تلگراف آيت‏اللّه‏ گلپايگانى به نخست‏وزير
از: قم تاریخ 17 / 6 / 57
به: 312 شماره: 1544 / 21 ه
صبح روز 17 / 6 / 57 (2537 شاهنشاهى) آيت‏اله سيدمحمدرضا گلپايگانى تلگرافى به نخست‏وزير به اين شرح مخابره كرده است:
جناب آقاى مهندس شريف امامى تهران
اخبار موحشى از كشتار و قتل عام مسلمانان در تهران ميرسد. حقير به جناب عالى اخطار ميكنم اينگونه برابر شدن با امواج احساسات مردم ناراضى، موجب مصائب عظيم‏تر و خطرات بزرگتر براى مملكت است. جناب عالى در برابر خدا و تاريخ و ملت ايران مسئول اين حوادث هستيد. با اينكه روز گذشته تظاهرات در نهايت آرامى برگزار شد و مردم خود مراقبت ميكردند، اعلام حكومت نظامى و جوى خون راه انداختن هيچ دردى دوا نخواهد كرد. متوجه باشيد بر سر دوراهى قرار داريد. مسئوليت شما بسيار خطير است. خداوند متعال مسلمانان و مملكت را از خطرات محافظت فرمايد.
بتاريخ 5 / شوال / 98 مطابق با 17 / 6 / 57 الگپايگانى.
گوينده: فيروزى
گيرنده:... 17 / 6 / 57
در بولتن درج گرديد
جهت بهره‏بردارى باستحضار رئيس داريه عمليات ميرسد. 11 / 6 / 57
مخابره تلگراف صحت دارد
مراتب استحضارا معروض باصرى‏نيا