سند نامه ::
 
تصميم آيت الله گلپايگاني در مورد تأسيس گورستان جديد در قم
درباره: گورستان قم

شماره: 909 / 21 تاریخ 8 / 4 / 57
از: سازمان اطلاعات و امنيت قم
به: مديريت كل اداره سوم 300
حسب‏الامر تلفنى مديريت كل اداره سوم در زمينه تصميم آيت‏اله گلپايگانى در مورد تاسيس گورستان جديد و نظر وى نسبت به گورستان بهشت معصومه بررسى‏هاى لازم معمول و نتيجه ذيلا باستحضار ميرسد. سابقا در شهر قم رسم به اين بود كه عده‏اى با كسب مجوز از شهردارى زمين‏هاى داخل محدوده شهر را خريدارى و در آن نسبت به احداث گورستان‏هاى خصوصى اقدام مينمودند و از اين راه درآمدهاى سرشارى نصيب آنان ميگرديد. وجود چنين ممر در آمد و ثروت بى‏زحمت و بادآورده‏اى افراد ديگرى را نيز به طمع انداخت تا اقداماتى مشابهى انجام دهند ولى چون شهردارى طبق ضوابطى كه داشت اجازه تاسيس گورستان به بعضى از آنان نميداد اينگونه افراد با خريدن منازلى در سطح شهر و ساختن قبر در آن منازل بدون رعايت هيچگونه مسائل بهداشتى و يا اجتماعى آن را به گورستان تبديل نموده و از آن بهره‏بردارى مادى قابل ملاحظه‏اى مينمودند و چون ادامه اين كار كه به صورت يك حرفه پر درآمد در قم تجلى كرده بود باعث ايجاد ناراحتى‏هائى براى خانواده‏ها از نظر روحى و بهداشتى گرديده بود كه منجر به اعلام شكايتهاى متعددى عليه گورستان داران شد و در نتيجه مقامات مربوطه شهرى با نظر استاندار وقت تصميم به تاسيس گورستان بزرگى در خارج از شهر گرفته و به اين منظور زمينى به مساحت يك ميليون متر مربع از پلاك‏هاى ملى شده از وزارت منابع طبيعى اخذ و گورستان بسيار بزرگ و مجهز با هزينه قابل ملاحظه در آن زمين‏ها تأسيس گرديد. به موازات اين اقدامات گورستان‏داران داخل شهر نيز كه منافعشان در مخاطره قرار گرفته بود دست به تبليغات و اقداماتى عليه گورستان جديد زده و از جمله شايع كردند كه چون گورستان مذكور نزديك به چاههاى نفت در منطقه البرز قرار دارد در داخل قبرها نفت وجود دارد و مردگان در داخل نفت قرار ميگيرند و از طرفى هم براى برانگيختن تعصبات مذهبى مردم شايع كردند كه چون زمين‏هاى گورستان از پلاكهاى ملى شده و غصبى است دفن جنازه مسلمين در آن از نظر شرعى جايز نيست و همين امر موجب شد كه تاحدودى مردم از دفن جنازه در آن خوددارى نمايند. به اين جهت مقامات مربوط شهرى ضمن مراجعه به ابوالفضل مصباح توليت اسبق آستانه كه مالكيت اوليه زمين‏هاى گورستان را داشت از وى در حضور چند نفر از معمرين شهر و افراد مورد اعتماد آيات حليت طلبيده و رضايت وى را جلب نمودند. لذا اين بهانه نيز منتفى گرديد و در نتيجه آيات شريعتمدارى و نجفى مرعشى هر يك در گورستان مذكور براى خود زمينى تهيه و دست به ساختمان بقعه خانوادگى زدند كه در حال حاضر تقريبا عمليات ساختمانى آن خاتمه يافته است و در اين ميان فقط آيت‏اله گلپايگانى گورستان جديد را قبول نكرده است. به موازات اين اقدامات انجمن شهر دفن جنائز را در گورستان‏هاى داخل محدوده شهر ممنوع اعلام و نسبت به تعطيل آنها با ضابطه به خصوصى اقدام نمود. لذا گورستان‏داران دست به تحريك بازاريان قم زده و عده‏اى را نزد آيت‏اله گلپايگانى فرستادند تا نسبت به تحريم گورستان جديد مطلبى عنوان نمايد ولى وى تحريم گورستان را جايز ندانسته لكن درصدد برآمد كه گورستان ديگرى در خارج از شهر در جاده كاشان احداث نمايد كه تاكنون زمين آن مشخص نشده و به مرحله عمل در نيامده است.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم ـ معينى