سند نامه ::
 
مذاكرات آيت الله گلپايگاني و آيت الله شريعتمداري

شماره: 701 / 21 ه تاریخ 14 / 3 / 57
از: سازمان قم 21 ه
به: مديريت كل اداره سوم 312

1ـ برابر اعلام منبع 1585 در مذاكراتى كه بين آيات گلپايگانى و شريعتمدارى انجام شد گلپايگانى اظهار نمود شخصى بنام محسنى تلفنى گفته است نخست‏وزير و ساير مقامات مايل هستند نمايندگانى را جهت مذاكره به قم بفرستند و نظر شريعتمدارى را در اين مورد خواستار شد. كه هر دو نفر موافقت نمودند. در شرايط فعلى صلاح نيست و سپس در مورد پانزده خرداد و اعلاميه‏اى كه از طرف روح‏اله خمينى به مناسبت روز مذكور پخش و در آن به موافقت آيات قم در اعلام تعطيل عمومى اشاره كرده بحث و اظهار داشتند ما مداخله‏اى در اين مورد نداريم چون دولت آمادگى دارد و ممكن است خونريزى تكرار شود. و مسئوليت آن به گردن ما بيفتد. صحيح نيست كه عده‏اى اعلاميه بدهند و ما را دنبال خود بكشانند.
1ـ برابر اعلام منبع 1585 در مذاكراتى كه بين حيدرى ايلامى از ايلام و شريعتمدارى انجام شد. پس از بحث پيرامون تهمتى كه شهربانى ايلام به حيدرى در اين زمينه كه وى به مردم پول داده و آنان را تشويق به انجام اغتشاشات نموده كه حيدرى ايلامى در مورد پانزده خرداد سئوال و شريعتمدارى اظهار داشت آقايان در قم تصميمى نگرفته‏اند. و برگزارى روز پانزده خرداد را به خود مردم موكول نموده‏اند چون در شرايط فعلى هيچگونه اقدامى به مصلحت نيست. حيدرى ايلامى اظهار داشت ما هم كه در جواب سئوالاتى كه ميشود به مردم ميگوئيم خودشان ميدانند
3ـ تا ساعت 2215 در قم و كاشان واقعه‏اى رخ نداده است. رئيس اداره اطلاعات و امنيت قم. معينى
در بولتن درج شد. براى بهره‏بردارى روزانه باستحضار رياست دايره عمليات برسد. 15 / 3 / 37
محترما باستحضار ميرساند.