سند نامه ::
 
بازديد مردم از خرابيهاي ناشي از حمله به منزل آيت الله گلپايگاني توسط كماندوهاي رژيم پهلوي

موضوع : آيت‏اله گلپايگانى
از: 21 ه تاریخ 16 / 3 / 57
به: 312 شماره : 5551 / 21
ساعت 1800 روز 10 / 3 / 37 مراجعه نمودم به منزل آيت‏اله گلپايگانى ايشان در اندرون منزل در اطاق شخصى خودش جلوس كرده و عيادت كنندگان در اين اطاق با وى ملاقات ميكنند زيرا بيرونى منزل را كه وسيله مأمورين كماندوها خرابيهائى به آن وارد شده تعمير نكرده‏اند و به همان شكل نگهداشته شيشه‏هاى درب و پنجره قورى و استكانها و كاغذها و كتابها كه بهم ريخته به همان شكل نگهدارى شده دو عدد باطوم چوبى شكسته و يك عدد كپسول گاز اشك‏آور كه مصرف شده و قالى سوخته شده را كه در اثر گاز سوخته است در معرض ديد و تماشاى مردم قرار داده‏اند و هر كس كه از آقا عيادت ميكند او را ميبرند و اين منظره را هم به او نشان ميدهند ضمنا منزلى متعلق به منتظرى فرش فروش در مقابل بيرونى آقا قرار دارد كه اجاره كرده‏اند و از آن به جاى بيرونى استفاده ميكنند و به قرار معلوم قصد دارند خرابى‏هاى بيرونى را تا مدتى به همين شكل نگهدارى كرده و به مردم نشان دهند. از سيدمهدى گلپايگانى كه حضور داشت سئوال كردم آقا درباره 15 خرداد اعلاميه‏اى نميدهد؟ گفت خير زيرا چنانچه آقا اعلاميه صادر كند مردم نادان سوءاستفاده كرده و ميترسم مجددا جوانهاى مردم كشته شوند و بايد با آقاى شريعتمدارى هم در اين باره گفتگو كنيم.
نظريه شنبه ـ نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه ـ مفاد گزارش صحيح است منازل آيات گلپايگانى و شريعتمدارى هر دو مورد حمله كماندوها قرار گرفت و در جريان اين حمله‏ها دولت نسبت به حمله به منزل شريعتمدارى اظهار تاسف كرد و ضمنا خبرنگاران خارجى نيز مرتبا به منزل وى آمده و با تهيه عكس و فيلم از منظره خرابى منزل وى موضوع را آگرانديسمان كردند ولى در اين ميان به گلپايگانى كسى اعتنائى نكرد لذا وى نيز براى اينكه از معركه عقب ننمايد به اين شكل عمل كرده و مشغول تبليغات اين چنينى است و بعيد است به اين زودى دست بردارد. شراره
نظريه دوشنبه: صحت خبر و نظريه يكشنبه مورد تاييد است. پارسا
نظريه سه شنبه: در مرخصى است
محترما باستحضار ميرساند
در پرونده 9292 بايگانى شود