سند نامه ::
 
بازديد داريوش فروهر و همراهان وي از خرابيهاي ناشي از حمله كماندوهاي رژيم شاه به منزل آيات گلپايگاني و شريعتمداري

موضوع: وقايع بعد از ظهر 23 / 2 / 37
از: قم تاریخ 23 / 2 / 57
به: كل سوم شماره: 456 / 21
1ـ بعدازظهر روز جارى بازار قم و كاشان همچنان تعطيل بود و نماز جماعت آيات برقرار نگرديده است.
2ـ طبق اطلاع قبل از ظهر روز 22 / 2 / 37 داريوش فروهر به اتفاق چند نفر از تهران به قم آمده و به منزل آيت‏اله گلپايگانى مراجعه و از بيرونى و اندرونى وى كه تعدادى از شيشه در و پنجره آن وسيله كماندوها شكسته شده بازديد نموده است. همراهان فروهر شناخته نشده‏اند. ضمنا سه يا چهار نفر بعد از نماز مغرب و عشاى روز گذشته جهت بازديد خرابيهاى برونى منزل آيت‏اله شريعتمدارى كه وسيله كماندوها انجام شده به منزل وى نيز مراجعه نموده‏اند كه از هويت آنان اطلاعى به دست نيامده آنچه بنظر ميرسد عده مذكور همان هيئت همراه داريوش فروهر بوده‏اند.
3ـ ساعت 1400 روز جارى جوانى كه خود را عظيمى معرفى كرده و مدعى بود كه از همكاران كميته مشترك ضد خرابكارى مركز است و وسيله تلفن شماره 320228 با شخصى به نام آقاى مجيدى در كميته ارتباط دارد از طريق شهربانى قم به اين سازمان معرفى شده وى ضمن اظهار مطالب اغراق‏آميزى امثال اينكه قبل از اغتشاشات اخير قم تعداد يكهزار نهصد قبضه سلاح كمرى ساخت شوروى از تبريز به قم آورده شده و بين افرادى تقسيم گرديد كه در حال حاضر نيز موجود ميباشد و علت اينكه در جريانات اخير از آنها استفاده نشده اين بود كه چون سلاحهاى مزبور ساخت شوروى است صحيح نبود كه وسيله روحانيون از آن استفاده شود ولى از محل سلاح و افرادى كه آن را در اختيار دارند اظهار بى‏اطلاعى نموده و اضافه كرده كه ساعت 1630 امروز با عده‏اى از چريكها كه از تبريز به قم آمده‏اند [ناخوانا ]برقرار خواهد نمود تا محل اختفاى سلاحها و خانه‏هاى امن آنان را شناسائى و در اختيار قرار دهند. و تا اين ساعت [ناخوانا] از وى خبرى نشد در ضمن به طور تلويحى تقاضاى وجه به عنوان مساعده داشت مدعى بود كه به علت كسالت آقاى مجيدى در ماه گذشته مقررى ماهيانه‏اش را كه 1500 تومان است دريافت نكرده است. با توجه به اينكه اطلاعات شخصى مذكور ضمن اغراق‏آميز بودن تكان‏دهنده و حائز اهميت ميباشد و رفتار وى نيز مشكوك بوده و از جهتى به افراد كلاش بى شباهت نيست مقرر فرمائيد از طريق تلفن مذكور نسبت به صحت يا سقم اظهارات شخص موصوف تحقيقات لازم معمول و نتيجه را سريعا به اين سازمان اعلام فرمائيد.
رئيس سازمان اطلاعات قم معينى
محترما باستحضار ميرساند: بنا به اظهارات آقاى ناصر اين شخص كلاش و دروغگو است
سازمان قم در جريان وضعيت وى قرار گرفته است.
ـ اين شخص اگر مراجعه مجدد كرد بازداشت و از وى تحقيق شود
ـ بند يك روشن شده و در بولتن درج شود. 24 / 2 / 37