سند نامه ::
 
هشدار ساواك به مراجع معظم قم در مورد ورود طلاب به مدرسه فيضيه

موضوع: مدرسه فيضيه پيرو شماره: 2179 / 21 ه ـ 12 / 1 / 37
شماره: 2180 / ه تاریخ 12 / 1 / 57
از: سازمان اطلاعات و امنيت قم
به: مديريت كل اداره سوم 312
به دنبال اشغال مدرسه فيضيه وسيله طلاب از جانب اين سازمان ضمن تماس تلفنى با كليه آيات منطقه به آنان تفهيم گرديد كه طبق دستور بايستى مدرسه تخليه گردد. لذا بهتر است خود آقايان ترتيبى بدهند كه طلاب مدرسه را تخليه كنند و تهديد شد كه چنانچه مدرسه تخليه نگردد به وسيله عوامل انتظامى اقدام به تخليه خواهد شد در اثر اين تماس تلفنى آيات كه وحشت كرده بودند به تلاش افتاده و در نتيجه برابر اعلام منبع 1585 حدود ساعت 1800 شريعت‏مدارى ضمن تماس با سيد صادق روحانى به وى اظهار داشت كه به قرار اطلاع دستگاه در نظر دارد تا يك ساعت ديگر مدرسه را تخليه كند و ضمنا گفت كه عده‏اى از طلاب آمده بودند كه ما برويم به مدرسه فيضيه و در مراسم ختم شركت كنيم من صلاح نميدانم چون ممكن است ما را در مدرسه نگهدارند و آنها هم دستور دارند تخليه كنند يا در حضور ما تخليه ميكنند و يا ما را بيرون ميكنند و تخليه مينمايند، كه در هر دو صورت صلاح نيست و ضمن تبادل نظر با روحانى بالاخره قرار شد كه سيداحمد كلانتر از جانب كليه آيات به مدرسه رفته و به طلاب اعلام كند كه حجرات مدرسه را قفل و از مدرسه خارج شوند ولى كلانتر به مدرسه نرفت ضمنا در مدرسه مراسم ختم حاجى ميرزا ابوالفضل زاهدى منعقد گرديده بود و در آن حدود شش هزار نفر از طبقات مختلف مردم و از آيات نجفى مرعشى سيد محمد وحيدى شيخ هاشم عاملى و سيدمهدى گلپايگانى نيز از طرف آقاى گلپايگانى همچنين نمايندگان شريعت‏مدارى شركت داشتند و شيخ محسن قرائتى به منبر رفت در خاتمه منبر شخصى به نام شريفى اعلام كرد كه مدرسه از اين به بعد زير نظر علماء اداره خواهد شد و هيئت امناء تشكيل داده و حجرات را مشخص ميكنند.
امشب شيخ محمدعلى اراكى و فردا ظهر آقا موسى زنجانى طبق معمول اقامه نماز مى‏كنند پس از وى حاج فيضى پيش از ظهر روز جارى (12 / 1 / 37) گروه كثيرى از طلاب و ساير طبقات حين تشييع جنازه آيت‏اله زاهدى با شكستن درب مدرسه فيضيه وارد آن شده و پس از گردانيدن جنازه در داخل مدرسه جنازه را از مدرسه فيضيه خارج و به خاك سپردند. حدود 2000 نفر از طلاب با ساير عناصر اخلال‏گر در مدرسه باقى مانده و اعلام كردند كه آن را تخليه نخواهند كرد و بعدازظهر روز جارى به وسيله اين افراد جلسه ترحيم براى آيت‏اله زاهدى برگزار كه حدود شش هزار نفر در آن شركت كردند.
پس از اين جريان با تشكيل شوراى هم‏آهنگى تصميم گرفته شد كه به آيات اعلام شود چنانچه طلاب مدرسه را تخليه ننمايند مقامات انتظامى وارد مدرسه شده و ناگزير تخليه عناصر اخلال‏گر خواهد نمود
پس از اين اخطار آيت‏اله شريعتمدارى و آيت‏اله گلپايگانى و آيت‏اله نجفى مرعشى با يكديگر تماس‏هائى گرفته و تصميم گرفتند به طلاب ابلاغ نمايند كه مدرسه را تخليه كنند. در نتيجه نمايندگان آيات مذكور در مدرسه فيضيه حضور يافته و پيام آيات را به آنها ابلاغ و توصيه نموده‏اند چون ممكن است در صورت باقى ماندن در مدرسه حوادثى اتفاق افتد مصلحت است طلاب آن را تخليه كنند تا آيات بعدا ضمن تماس مقامات دولتى ترتيب پس گرفتن مدرسه را بدهند. پس از اين ابلاغ مجتمعين متدرجا شروع به خروج از محل نموده و ساعت 2020 مدرسه به كلى تخليه گرديد كه پس از آن مقامات انتظامى با گماردن سرويس كافى در اطراف مدرسه مراقبت لازم را به منظور جلوگيرى از تكرار واقعه آغاز نمودند.
1ـ مراتب در ساعت 2240 به دفتر ويژه اطلاعات جناب سرهنگ [ناخوانا] تلگراف گرديد.
2ـ مراتب در ساعت 2250 به دفتر نخست‏وزيرى به آقاى مزينانى تلگرام گرديد.
در بولتن درج شود 14 / 1 / 37
در بولتن درج شد
براى بهره‏بردارى باستحضار رياست دايره عمليات برسد.