سند نامه ::
 
صدور اعلاميه از سوي آيت الله گلپايگاني در مورد وقايع 29 بهمن تبريز

از : قم تاریخ 24 / 12 / 56
به : اداره كل سوم 312 شماره : 10215 / 21 ه

روز جارى اعلاميه‏اى از طرف آيت‏اله گلپايگانى خطاب به علماء و مردم تبريز منتشر و توزيع شده كه در آن روز از حوادث تبريز اظهار تأسف كرده و از جانب خود و حوزه علميه قم به علماء و عموم مردم خصوصا خانواده‏هاى داغدار تسليت و از فداكارى مردم تجليل و تقدير كرده است در اعلاميه اضافه نموده اگر حكومت قانونى وجود داشت بجاى توجه بر اعتراضات منطقى و صحيح و احترام به احساسات مردم با اسلحه با آنها پاسخ داده نمى‏شد و اضافه كرده قاطبه مردم مسلمان اين روشهاى ضد انسانى را محكوم ميكنند و هرگز تسليم برنامه‏هاى ضد اسلامى نميشوند و در پايان خواستار اجراى احكام اسلام... عدالت اجتماعى برقرارى نظام اسلامى گرديده و به تاريخ 21 ربيع المولود 1398 هجرى امضاء و اعلاميه را به مهر خود ممهور نموده.
در پرونده 9292 بايگانى شود. مجتبوى 21 / 12 / 36
در بولتن درج شود. ... 24 / 12 / 36