سند نامه ::
 
برقراري مجلس بزرگداشت شهداي وقايع 29 بهمن تبريز از سوي آيات ثلاثه در مسجد اعظم قم

موضوع : تظاهرات روز 3 / 12 / 36 در مسجد اعظم
از : 21 ه تاریخ 8 / 12 / 56
به : 312 شماره : 8052 / 21

روز چهارشنبه سوم اسفند حوزه علميه قم بعنوان برقرارى مجلس ترحيم براى مقتولين تبريز تعطيل بود از ساعت 900 در مسجد اعظم مجلس با تلاوت آياتى از كلام‏اله مجيد شروع شد و [ناخوانا] مداح نيز طبق معمول اشعارى قرائت نمود ساعت 1030 غلامرضا گلسرخى كاشانى منبر رفته و درباره حكومت مردم بر مردم و احكام قرآن و قانون اساسى صحبت كرد و در ضمن مرتبا مردم را به آرامش دعوت ميكرد جلو درب مسجد كلاً اطرافيان مراجع ايستاده بودند حاج آقا مهدى گلپايگانى و سيد جواد مرعشى بمردم خوش آمد ميگفتند كارگردان مجلس حاج ميرزا ابوالفضل فيض مشكينى بود و همه كارها در اختيار طلاب ترك بود تركها مجلس را كنترل ميكردند اين مجلس از جانب آيات ثلاثه و (شريعتمدارى ـ گلپايگانى و نجفى مرعشى) تشكيل گرديده بود و در آن كليه روحانيون مانند سيد صادق روحانى و سيد محمد وحيدى مياندوآبى و شيخ مرتضى حائرى، شيخ هاشم آملى و كليه مدرسين حوزه علميه قم و عده‏اى از امام جماعتهاى مساجد تهران كه بقم آمده بودند شركت داشتند. و جمعيت حدود 15 هزار نفر تخمين زده ميشد، در پايان سخنرانى گلسرخى مجلس ختم و جمعيت متفرق گرديدند ولى عده‏اى حدود پنجهزار نفر در صحن مسجد اعظم اجتماع كرده و تظاهرات شروع شد و شعارهاى درود بر خمينى، و تبريز خونين است [ناخوانا ]دانشگاه، مرگ بر اين حكومت يزدى [شاه] جلاد است و اله‏اكبر ميدادند تا ساعت 1200 تظاهرات تمام شد و از مسجد با آرامش بيرون آمدند چيزيكه در اين تظاهرات جلب توجه ميكرد اينكه در حدود سيصد نفر زن پوشه زده در داخل جمعيت حضور داشتند و بعضى از آنها ضبط صوت آورده بودند و صداى تظاهركنندگان را ضبط ميكردند تا آخر دسته جمعى از مسجد بيرون آمده و حدود 100 نفر آنان بطرف گذرخان حركت كرده و نزديك سه راه چهارمردان متفرق گرديدند و پوشه‏ها را برداشتند وقتى پوشه‏ها كنار رفت مشخص شد كه همگى دختران جوانى بودند كه در مدارس علميه دخترانه قم درس ميخواندند.
نظريه شنبه ـ نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه ـ مفاد گزارش صحيح است گلسرخى در اين مجلس فقط از آيت‏هاى ثلاثه نام برده و هيچ اسمى از سيد صادق روحانى و ساير آيات طراز دوم نبرده و همين امر موجب ناراحتى آنان گرديده و گلسرخى در خاتمه سخنان خود از قول آيات ثلاثه اظهار ميدارد كه اين مجلس آخرين مجلس متشكله حوزه علميه قم است و بعد از اين مجلس نخواهيم داشت ضمنا در تحقيقاتيكه بعمل آمده دختران شركت كننده در مجلس مذكور محصلين مدارس شبانه روزى دارالزهرا و مكتب توحيد و مدرسه جديد آيت‏اله گلپايگانى و همچنين مدرسه دخترانه كرمانيها بوده‏اند كه عده صد نفرى كه بصورت دسته جمعى در خيابانها حركت نموده‏اند شاگردان مدرسه اخيرالذكر ميباشند. شراره
نظريه دوشنبه : با تاييد صحت خبر و نظريه يكشنبه، ضمن انجام مراقبت‏هاى لازم در روز مذكور اتفاقى رخ نداده است. پارسا
نظريه سه‏شنبه : صحت خبر و نظريه يكشنبه كاملاً مورد تأييد بوده چگونگى عدم نام بردن روحانى بوسيله گلسرخى طى گزارش خبر جداگانه‏اى باستحضار رسيده است. رهبر
در پرونده 9292 بايگانى شود. مجتبوى 10 / 1 / 37