سند نامه ::
 
ايشان [امام خميني ] رهبري مملكت را بعهده بگيرد

شماره : 1672 ـ 03 ـ 205 ـ 430
از: اداره دوم اطلاعات و ضد اطلاعات ـ 33 د
به: تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور

برابر خبر واصله :
در تاريخ 6 / 11 / 2536 كه آقايان گلپايگانى و شريعتمدارى در مسجد اعظم حضرت آيت‏اله بروجردى در شهرستان قم صحبت ميكردند آقاى گلپايگانى در حاليكه روى سخنش با دولت بود مطالبى بشرح زير اظهار داشته است:
1ـ اگر دولت بخواهد لايحه‏اى را تصويب نمايد و بمورد اجرا درآيد بدون تأييد مراجع تقليد دين اين قانون بى‏اساس و خود بخود از اعتبار ساقط است و رئيس مملكت از مقامش عزل خواهد بود.
2ـ آنانكه در ماجراى قم شركت داشته‏اند و مبادرت به كشتن عده‏اى نموده‏اند بايد در انظار محاكمه علنى شوند و اعدام گردند.
3ـ يك مشت نيروى جلاد خانه به خانه اين مردم بى پناه را به مسلسل مى‏بندند.
4ـ دولت بايد آقاى خمينى را احضار و ايشان رهبر مملكت را بعهده بگيرد.
ارزيابى خبر : قابل بررسى است.