سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : فقط شكايت به نزد خدا ميبرم

موضوع : آيت‏اله سيد محمدرضا گلپايگانى
از : 21 ه تاریخ 11 / 11 / 56
به : 312 شماره : 5820 / 21

بهنگام مسافرت كورت والدهايم دبير كل سازمان ملل متحد بايران عده‏اى از تهران بمنزل گلپايگانى مراجعه و از وى تقاضا مى‏نمايند در خصوص رفتار دولت و مامورين انتظامى با عامه مردم و بحمايت از حقوق بشر شكايتى بامضاء گلپايگانى به كورت والدهايم تسليم گردد كه گلپايگانى در پاسخ مراجعه كنندگان ميگويد من به كفار شكايت نميكنم فقط شكايت به نزد خدا ميبرم.
نظريه سه‏شنبه : 1ـ مفاد گزارش خبر مورد تائيد است
2ـ مشخص نيست كه مراجعه‏كنندگان به آيات ديگر منجمله شريعتمدارى و يا نجفى مرعشى يا سيد صادق روحانى مراجعه كرده‏اند يا خير؟ 3ـ هيچ يك از مراجعه كنندگان شناخته نشده‏اند
4ـ با توجه به مفاد نامه شماره 5611 / 21 ه مورخه 10 / 10 / 36 اين سازمان قبل از مسافرت كورت والدهايم در بين طلاب و روحانيون شايعه شكايت وجود داشت. رهبر
دايره بررسى ـ گزارش روزانه
در گزارش روزانه درج شد. 26 / 11 / 36
9292 بايگانى شود. روحانى 21 / 12 / 36