سند نامه ::
 
به ما مرتجع ميگويند !
از : سازمان اطلاعات و امنيت قم 21 ه
به : مديريت كل اداره سوم 312

ساعت 1000 روز جارى آيت‏اله گلپايگانى در مسجد اعظم كه محل تدريس وى ميباشد حاضر ليكن از گفتن درس خوددارى و ضمن تسليت به بازماندگان كشته شدگان وقايع اخير جهت طلاب سخنرانى و به چند مورد از اقدامات دولت به شرح زير حمله كرد :
1ـ اظهار داشت بما مرتجع ميگويند ـ ارتجاع به معناى برگشت به عقب است در حاليكه خودشان احكام زمان جاهليت را عملى ميكنند.
2ـ بموضوع بالا بردن سن قانونى ازدواج اعتراض و آنرا از نظر اسلام مردود و باعث بالا رفتن فساد و فحشاء در جامعه دانسته است.
3ـ آزادى زنان را از احكام زمان جاهليت دانسته و آنرا يكى از مظاهر ارتجاع معرفى نمود.
4ـ آيه‏اى از قرآن تلاوت كرده كه مفاد آن چنين است :
زمانيكه بدعت ظاهر شود وظيفه عالم قيام كردن است و اضافه كرده اكنون كه برخلاف احكام اسلام از نظر حجاب بدعت ظاهر شده ناگزير هستيم حرفمان را بزنيم از سخنان وى نوارى تهيه شده كه عينا با پيك تقديم خواهد شد. در خاتمه شروع درس را بفردا 2 / 11 / 36 موكول نمود. ضمنا آيت‏اله شريعتمدارى روز جارى درس را شروع نكرد ليكن ساير آيات طراز دوم و مدرسين حوزه درس را شروع كردند. رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم ـ معينى
گوينده ـ قمى‏نژاد گيرنده ـ مجتبوى
ساعت 1330 در بولتن درج شود. ... 1 / 11 / 36 محترما باستحضار مى‏رساند 1 / 11 / 36 در بولتن درج شد. براى بهره‏بردارى باستحضار رياست دايره عمليات ميرسد. 2 / 12 / 36 در پرونده 9292 بايگانى شود. مجتبوى 3 / 11 / 36