سند نامه ::
 
عيادت آيت الله گلپايگاني از مجروحين وقايع 19 دي قم

شماره : 5668 / 21 تاریخ 20 / 10 / 56
از : سازمان اطلاعات و امنيت قم
به : مديريت كل اداره سوم
پيرو شماره 5657 / 21 ـ 20 / 10 / 36
وقايع روز جارى بشرح زير بعرض ميرسد :
1ـ حدود 0800 صبح روز جارى آيت‏اله گلپايگانى در بيمارستان گلپايگانى حاضر و از مجروحين عيادت نموده است.
2ـ اعلاميه‏اى بامضاء جوانان مسلمانان مبنى بر تشكر و سپاسگذارى از بازاريان كه به حمايت از تظاهركنندگان بازار را تعطيل كرده‏اند پلى‏كپى شده و در مدرسه خان و بازار توزيع گرديده است.
3ـ شايع بود كه عده‏اى از متعصبين مذهبى از حومه قم جهت كمك به تظاهر كنندگان بشهر خواهند آمد كه مراتب به ژاندارمرى اعلام گرديد ليكن تاكنون خبر مزبور مورد تائيد قرار نگرفته است.
4ـ تلفنهاى ناشناسى به بانك ملى ـ دادگسترى و آموزش و پرورش شده مبنى بر اينكه كارمندان را مرخص كنيد زيرا ادارات مذكور بمب نصب گرديده و اضافه شده كه از شهربانى تلفن ميكنم.
5ـ تحريكات شديدى بوسيله شيخ محمد يزدى مبنى بر راه‏پيمائى و ترك نماز آيات و تعطيل بازار شهرهاى آذربايجان و اصفهان به حمايت از روحانيون و تلگرافى وسيله شريعتمدارى و گلپايگانى (توضيح اينكه آيت‏اله گلپايگانى به اصفهان و شريعتمدارى به تبريز تلگراف كند.)
6ـ مجمع آيات در منزل آيت‏اله شريعتمدارى بمنظور اتخاذ تصميم در زمينه وقايع اخير كه آن جلسه هنوز در حال تشكيل است.
7ـ بقرار اطلاع تأييد نشده قرار است مهندس بازرگان جهت رسيدگى به وضع كشته شدگان و مجروحين وقايع اخير قم با نماينده صليب سرخ بين‏المللى در تهران تماس حاصل نمايند.
8ـ تجمع حدود 1000 نفر در جلوى هر يك از بيمارستان‏هاى نكوهى ـ كامكار و گلپايگانى بمنظور اخذ جنازه‏هاى مقتولين كه با مداخله پليس متفرق گرديده‏اند.
9ـ در حال حاضر حدود 2000 نفر در كوچه‏هاى اطراف منزل آيت‏اله گلپايگانى تجمع و مبادرت به دادن شعارهاى مضره نموده‏اند و از گلپايگانى درخواست تحويل جنازه‏هاى مقتولين را مى‏نمايند. و به محض مواجه با پليس در كوچه فرعى متفرق و مجددا اجتماع مينمايند اين عمل تاكنون بيش از ده نوبت تكرار گرديده است.
10ـ سه برگ اعلاميه تحت مضامين
1ـ فردا ساعت 0800 بازار تهران را فراموش نفرمائيد.
2ـ بعدازظهر روز جارى در منزل شيخ حسين نورى جمع شويد.
3ـ از الساعه به منزل آيت‏اله گلپايگانى مراجعه نمائيد كه اين سه نوع اعلاميه در مدرسه خان و بعضى نقاط ديگر الصاق گرديده است.
11ـ تعداد تظاهركنندگان در حال حاضر بطور موضعى عمل مينمايند متجاوز از 5000 نفرند.
12ـ وسيله مامورين انتظامى تا اين ساعت (1300) دو نفر طلبه مظنونا بازداشت گرديده‏اند.
13ـ كليه مغازه‏هاى واقع در بازار و اغلب مغازه‏هاى خيابانهاى قم طى روز جارى تعطيل بوده است.
14ـ طى روز جارى پليس جهت مقابله با تظاهر كنندگان منحصرا از گاز اشك‏آور استفاده و تا اين ساعت تيراندازى بعمل نيامده و تلفاتى گزارش نشده است.
15ـ نماز آيات ظهر روز جارى برگزارى نگرديد.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم ـ معينى
در پرونده 9292 بايگانى شود. ... 22 / 10 / 36