سند نامه ::
 
تأسيس مدارس علميه دخترانه در قم

درباره : تاسيس مدارس علميه دخترانه در شهر قم
از : 312
محترما باستحضار ميرساند :
همانطوريكه استحضار دارند چندى قبل سازمان اطلاعات و امنيت قم اعلام نموده بود :
اخيرا آيت‏اله گلپايگانى مبادرت به تاسيس مدرسه علميه دخترانه شبانه‏روزى، در خيابان صفائيه قم نموده كه اين مدرسه فاقد پلاك و تابلو ميباشد. شرايط تحصيل در مدرسه مذكور داشتن سن بالاتر از 16 سال بوده و واعظى بنام عبدالسيد محمودى (از روحانيون افراطى و اخلالگر) بعنوان سرپرست مدرسه و با همكارى سيدمهدى گلپايگانى تعداد 63 نفر دانش‏آموز دختر را كه از شهرهاى كرمان، يزد، مشهد و قم و اراك ميباشند، در آن اسكان داده‏اند. مدرسه مورد بحث تحت نظر سيدمهدى گلپايگانى اداره ميشود و مديره داخلى آن نيز خانم انورالملوك اديب دادگر كه قبلاً آموزگار بوده و حاليه بازنشسته شده، ميباشد. بر اساس تصميماتى كه از طريق مسئولين مدرسه گرفته شده است، سرپرستى اين مدرسه بعدا بعهده سيد على‏اكبر يزدى فرزند عبدالوهاب واگذار گرديده و خواهر وى نيز بسمت مسئول امور مدرسه انتخاب شده است. در بررسيهائيكه بعمل آمد چنين استنباط گرديد احتمالاً گلپايگانى بمنظور رقابت با دارالزهرا شريعتمدارى اقدام بتاسيس چنين مدرسه‏اى كرده باشد. برابر سوابق موجود قبلاً آيت‏اله شريعتمدارى مدرسه دخترانه‏اى در دارالتبليغ اسلامى قم و يكى ديگر از روحانيون قم نيز مدرسه مشابهى تاسيس كرده بودند كه چگونگى وضع اين مدارس بعرض رسيد و مقرر شد به وزارت آموزش و پرورش اعلام شود.
در اجراى اوامر اقدام شد و وزارت مذكور اعلام كرده بود كه مدرسه دارالتبليغ داراى شخصيت حقوقى است و مدرسه ديگر فاقد مجوز قانونى است كه ترتيب جلوگيرى از ادامه كارش داده شده است.
مراتب طى گزارشى بعرض رسيد و تيمسار رياست ساواك مقرر فرمودند :
«وزارت آموزش و پرورش و عالى كه اظهار داشته اين مدارس فاقد ارزش قانونى است چه عكس‏العملى نشان داده»
در اجراى اوامر صادره شرح لازم به وزارت آموزش و پرورش نوشته شد. اينك وزارت مورد بحث چنين پاسخ داده است :
مدارس مشروحه زير را حوزه‏هاى علميه، بدون كسب مجوز از وزارت آموزش و پرورش داير كرده‏اند و در آنها فقه اسلامى تدريس ميگردد :
1ـ مدرسه علوم دينى دختران، مربوط به آيت‏اله گلپايگانى است و 70 نفر دانش‏آموز دختر از شهرستانهاى كرمان، يزد، مشهد و قم در آن بصورت شبانه روزى تحصيل ميكنند.
2ـ دارالزهرا مربوط به شريعتمدارى است.
3ـ مكتب توحيد نيز مربوط به نماينده خمينى است. وزارت آموزش و پرورش اضافه نموده :
نظريه باينكه مدارس ياد شده در بالا برنامه‏هاى مصوب وزارت آموزش و پرورش را اجرا نميكنند و اين مدارس امتياز ندارند و ديپلم رسمى به فارغ‏التحصيلان نميدهند، هيچگونه وابستگى به وزارت آموزش و پرورش ندارند، چنانچه مصلحت ميدانند مقرر فرمايند بوسيله مقامات ذيصلاح از فعاليت آنها جلوگيرى بعمل آورند. مراتب براى استحضار و صدور هرگونه اوامر عالى در اين زمينه بعرض
ميرسد. به عرض تيمسار رياست ساواك رسيد تاريخ 17 / 10 / 36 بوزارت آموزش و پرورش اعلام اين وظيفه شما است كه بوضعيت مدارس رسيدگى نمائيد نه مقامات ديگر. مقامات ديگر شما را از جريان امر مطلع مينمايند. ارتشبد نصيرى.