سند نامه ::
 
توزيع نوار سخنراني آيت الله گلپايگاني در بين طلاب اعزامي به شهرستانها

شماره : 5504 / 21 ه تاریخ 22 / 9 / 56
از : سازمان اطلاعات و امنيت قم
به : مديريت كل اداره سوم 312
پيرو 5494 / 21 ه ـ 20 / 9 / 36

جريان سخنرانى روز 16 / 9 / 36 آيت‏اله گلپايگانى در مسجد اعظم كه ضمن آن در مورد تاريخ شاهنشاهى1 ـ مسئله حجاب ـ مدرسه فيضيه قم ـ بهره بانكها ـ ايجاد تضييقات از ناحيه دولت براى زيارت مكه و عتبات مطالبى بيان نموده بود بصورت نوار تهيه و در اختيار اغلب روحانيونى كه جهت تبليغ مذهبى ماه محرم به شهرستانها اعزام شده‏اند قرار دارد. مراتب استحضار را معروض، مقرر فرمايند مراقبت لازم بوسيله سازمانهاى استانها و شهرستانها معمول گردد.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم ـ معينى
گوينده ـ تهرانيان گيرنده ـ دبيرى ساعت 1000
دايره بررسى نتيجه يكم بعرض برسد. در بولتن اضافه شود. 22 / 9 / 36

1ـ رژيم محمدرضا پهلوى به منظور احياى فرهنگ ارتجاعى 2500 گبرپرستى و محو آثار و ارزشهاى اسلامى از جامعه مسلمان ايران، درصدد تغيير تاريخ رسمى ايران از مبدأ هجرت پيامبر اكرم حضرت محمدبن عبداللّه‏ (ص) به تاريخ شاهنشاهى برآمد. شاه در نطق افتتاحيه دوره 24 مجلس شوراى ملى در شهريور 1354 گفت : «يكى از جنبه‏هاى مهم تحول اجتماعى و عميق جامعه امروزى ايران كه مى‏بايد دقيقا مورد توجه قرار گيرد. از ميان بردن تمام آثار و مظاهر ناپسند دوران‏هاى انحطاط اجتماعى و اخلاقى گذشته است...» بنابراين مجالس سنا و شوراى ملى در جلسه مشترك 24 اسفند 1354 تصويب كردند كه آغاز سلطنت كورش بنيانگذار شاهنشاهى ايران به عنوان سرآغاز تقويم و مبدأ تاريخ ايران بشمار آيد. در اين مبدأ سازى تصميم گرفتند سال 1320 ه ش را با 2500 شاهنشاهى تطبيق دهند و آغاز سلطنت محمدرضا شاه را سالى قرار دهند كه در ذهن مردم به سادگى جاى گيرد و طول سلطنت او هم با دو رقم آخر مشخص باشد. در حالى كه سال 1350 ه ش به عنوان دو هزار و پانصدمين سال بنيانگذارى شاهنشاهى ايران جشن گرفته شده بود. ر.ك : جلال‏الدين مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران، جلد 2 صص 234 ـ 232