سند نامه ::
 
اظهارات آيت الله گلپايگاني در مورد احداث گورستان عمومي در قم
موضوع : تصميم گلپايگانى در زمينه احداث گورستان عمومى
شماره : 37 / 21 تاریخ 5 / 3 / 56
ساعت 1800 روز 27 / 2 / 36 حاج حبيب‏اله توفيقى نماينده صنف بزاز را در بازار قم ملاقات كردم وى اظهار داشت كه روز قبل به اتفاق حاج عبدالعزيز اخوان بزاز و حاج آقا محمود طباطبائى نزد آقاى گلپايگانى رفته و از ايشان خواستيم تا اقدامى بكنند. براى ايجاد گورستان مؤمنين در قم. ايشان گفتند حاج سيد على‏اصغر ميره‏اى حاضر شده كه سى خروار زمين (در حدود 36 هكتار) به مبلغ دويست هزار تومان در اختيار ما قرار دهد تا براى گورستان عمومى در قم اختصاص دهيم و افزودند چه مانعى دارد كه گورستان خارج از شهر دو تا باشد. همانطور كه در تهران چهار گورستان وجود دارد. ما مشغول مذاكره در اين زمينه با مقامات بالا هستيم.
نظريه شنبه ـ نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه ـ از مدتها قبل بر اساس تصميمات متخذه از جانب مقامات مربوطه گورستان عمومى بنام بهشت معصومه در جاده تهران خارج از شهر تأسيس شده كه كليه امور مربوط بآن بشهردارى قم محول گرديده. پس از تأسيس اين گورستان دفن جنازه در گورستانهاى داخل شهر ممنوع گرديد. با اين اقدام لطمه شديدى به صاحبان گورستانهاى خصوصى داخل شهر كه منافع سرشارى از اين راه عايدشان ميشد وارد گرديد لذا درصدد برآمدند تا بهر نحو ممكن رفع ممنوعيت از گورستانهاى داخل شهر بكنند و در اين زمينه تشبثاتى نيز معمول داشتند كه به نتيجه نرسيد. عليهذا وسيله پاره‏اى از روحانيون و وعاظ از جمله سيد محمد آل طه كه با يكى دو نفر از گورستان داران سابق خويشاوندى نزديك دارد در بازار دست بتحريكاتى زدند و چون زمينهاى گورستان بهشت معصومه جزء پلاك‏هاى ملى شده است كه از طريق وزارت منابع طبيعى بشهردارى قم واگذار شده اين موضوع را دست‏آويز قرار داده و بعنوان زمين غصبى اعلام و دفن جنازه مسلمانان را در آن حرام معرفى نمودند و به آيات نيز مراجعه و در اين زمينه نظر خواهى نموده بودند نجفى مرعشى و شريعتمدارى نه اينكه آنرا بلااشكال دانستند بلكه هر يك در گورستان مذكور نسبت به ساختن يك بقعه اختصاصى نيز اقدام كردند ولى گلپايگانى كه در بازار قم نسبت به ساير آيات نفوذ بيشترى دارد و اكثريت بازاريان قم از وى تبعيت ميكنند گورستان جديد را قبول ندارد و در صدد برآمده تا گورستان ديگرى كه باصطلاح ملك آن غصبى نباشد تأسيس نمايد اقدامات گلپايگانى و نظرات وى در مجالس و منابر طبق معمول وسيله سيد محمد آل طه واعظ منعكس ميگردد و آل طه كه از جهتى بلندگوى گلپايگانى است و از طرفى ميخواهد منافع خويشاوندانش را حفظ كند در اين زمينه تلاش ميكند تا بلكه گلپايگانى را در امر ساختن گورستان ديگرى موفق سازد. شراره
نظريه دوشنبه ـ با تأييد نظريه يكشنبه ايجاد گورستان ديگرى غير از بهشت معصومه موجب ايجاد دودستگى در بين صاحبان اموات گرديده و چون طرفداران گلپايگانى زمين گورستان بهشت معصومه را غصبى مى‏دانند از دفن اموات در آنجا خوددارى خواهند نمود. لذا عده‏اى ديگر نيز بآنان تأسى خواهند نمود. پارسا
نظريه سه‏شنبه : با تأييد مفاد گزارش و نظرات داده شده به حاج سيد على‏اصغر ميره‏اى و حاج عبدالعزيز اخوان و چند نفر از وعاظ منجمله سيد محمد آل طه تذكرات لازم داده شده كه از پيگيرى در امر احداث گورستان ديگرى خوددارى و نيز طى چند روز گذشته نمايندگانى از طرف گلپايگانى از گورستان بهشت معصومه بازديد و محل را جهت دفن اموات بدون اشكال تشخيص داده‏اند. عليهذا تصور ميرود كه موضوع احداث گورستان از طرف گلپايگانى پيگيرى نشود. رهبر
دايره بررسى آقاى وثوقى. در گزارش روزانه درج گزارش عرضى تهيه شود.