سند نامه ::
 
جمع آوري كمكهاي نقدي از مردم توسط مراجع معظم قم جهت كمك به شيعيان لبنان
درباره : جمع‏آورى وجوهات جهت شيعيان لبنان بازگشت بشماره 6288 / 312 ـ 2 / 9 / 2535
شماره: 24337 / ه12 تاریخ 4 / 9 / 55
از : سازمان اطلاعات و امنيت تهران
به : مديريت كل اداره سوم (312)
همانطوريكه قبلا طى گزارشات خبر متعدد باستحضار رسيده در اواخر ماه مبارك رمضان سال جارى آيت‏اله شيخ جواد مغنيه كه از نويسندگان و روحانيون طراز اول شيعيان لبنان است طى نامه‏اى به آيت‏اله سيدكاظم شريعتمدارى بقم، وضع نامطلوب مسلمانان لبنان را در جنگهاى داخلى آن كشور تشريح و در مورد كمك به مسلمانان آنجا از مشاراليه استمداد طلبيده است. روى اين اصل آيت‏اله شريعتمدارى بلافاصله طى فتوائيه‏اى از مردم ايران خواستار كمك به مسلمانان جنگ زده لبنان شده و بهمين منظور دو حساب جارى در قم (حساب جارى شماره 450 بانك صادرات قم) و تهران (حساب جارى شماره 12600 بانك سپه شعبه بازار) افتتاح نموده و متعاقب اقدام ايشان آيت‏اله سيدمحمدرضا گلپايگانى و آيت‏اله سيدشهاب‏الدين مرعشى نجفى در قم فتوائيه‏هائى صادر نموده و وسيله ساير مراجع و وعاظ در سطح كشور و بخصوص در مساجد به وعظ و تبليغ پرداخته و بقرار اطلاع مردم مسلمان ايران اعم از افراد متدين و مذهبى كه تحت عنوان خمس و زكوه و سهم امام و فطريه و ساير طبقات با ميل و رغبت و علاقمندى فراوان در سطح وسيع در اينمورد كمكهاى نقدى خود را بحسابهاى فوق‏الذكر واريز نموده‏اند و وجوهات جمع‏آورى شده (بطور يقين از ميزان وجوهات جمع‏آورى شده اطلاعى بدست نيامده است) وسيله چند نفر از روحانيون مورد اعتماد مراجع ايران به لبنان و نماينده شيعيان لبنان (باحتمال زياد سيد موسى صدر و ياسر عرفات) تحويل نموده‏اند. در ضمن جرايد رسمى كشور با ترتيب دادن مصاحبه‏هائى وسيله خبرنگاران خود با مراجع و روحانيون طراز اول و چاپ فتوائيه‏ها و نظرات و عكسهاى آنان، كمك شايانى باين امر نموده و چون موضوع انعكاس جهانى و تبليغاتى بنفع كشور مسلمان ايران داشته باحتمال زياد آيت‏اله خوانسارى هم با ساير مراجع در اين امر ملى همگام و هم صدا بوده است. ضمنا منابع و همكاران در اينمورد توجيه گرديده‏اند و چنانچه اطلاعات جامع‏ترى بدست آمد چگونگى متعاقبا باستحضار خواهد رسيد.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت تهران. پرنيان‏فر
چنانچه نياز برقم دقيق وجوه جمع‏آورى شده ميباشد مراتب را در ثانى اعلام تا اقدام مقتضى معمول گردد