سند نامه ::
 
مراجعت آيت الله گلپايگاني از بيمارستان پس از معالجه بيماري چشم
آقاى آيت‏ الله گلپايگانى

روز 2 / 3 / 2535 آقاى آيت‏اله گلپايگانى كه براى معالجه بيمارى چشم خود در بيمارستان بسترى شده بود، پس از بهبودى نسبى از بيمارستان مرخص و بمنزل خود مراجعت نموده است.
ارزيابى : خبر صحت دارد.
گيرنده : دفتر ويژه اطلاعات
دايره بررسى ـ 9292 بايگانى شود
10 / 3 / 35 وثوقى