سند نامه ::
 
درخواست آيت الله گلپايگاني از مردم براي كمك به شيعيان لبنان
درباره : جمع‏آورى اعانه براى مسلمانان لبنان
از : امنيت داخلى تاریخ 26 / 1 / 55
به : 312
محترما باستحضار ميرساند:
همانطوريكه استحضار دارند آيت‏اله گلپايگانى طى اعلاميه‏اى از مردم خواسته بود كه به شيعيان آسيب ديده لبنان كمك كنند و شماره حسابى هم در بانك صادرات شعبه قم بهمين منظور افتتاح نموده كه مراتب بموقع بعرض رسيد و مقرر شد كه مراتب در بولتن درج گردد و بنحو مقتضى ميزان وجوهى كه تاكنون به حساب شماره 2202 واريز شده تعيين گردد و روشن شود كه چه مبلغ به خارج ارسال شده و وجوهات مورد بحث به چه وسيله‏اى حواله ميگردد. آيا توسط حواله بانكى است و يا ايادى آيت‏اله گلپايگانى بخارج ميبرند. مراتب به ساواك قم اعلام گرديد.
اينك ساواك مذكور گزارش نموده كه حساب شماره 2202 بانك صادرات شعبه مركزى قم قبلا هم متعلق به آيت‏اله گلپايگانى بوده و قبل از اعلام و معرفى شماره مذكور براى كمك به مسلمانان لبنان 97000 ريال وجه در اين حساب موجود بوده ولى پس از اعلام شماره مذكور مبلغ فوق‏الذكر را برداشت كرده و تا تاريخ 3 / 12 / 54 سه ميليون و سيصدونود هزار ريال (3390000) از طرف افراد مختلف با رقمهاى مختلف به اين شماره حساب واريز شده است. ضمنا از طريق بانك صادرات حواله‏اى براى لبنان نفرستاده‏اند و قرار است وسيله سيدمهدى گلپايگانى و در معيت چند نفر ديگر در لبنان به موسى صدر تحويل گردد. برابر اطلاع سيدرضا صدر برادر موسى صدر رئيس مجلس عالى شيعيان لبنان بنمايندگى از طرف آيت‏اله گلپايگانى به لبنان عزيمت نموده است ولى از اينكه حامل وجوه مذكور بوده يا خير؟ اطلاعى در دست نيست. ضمنا آيت‏اله شريعتمدارى نيز هيئتى را بنمايندگى خود به لبنان اعزام داشته است كه اين هيئت حامل حدود ده ميليون (10000000) ريال كمك آيت‏اله به شيعيان آسيب‏ديده لبنان بوده است. با اين ترتيب آيت‏اله گلپايگانى كه ايادى وى تبليغات نسبتا وسيعى را در محافل و مجامع مذهبى در شهرستانها براى جمع‏آورى پول انجام داده بودند موفق به جمع‏آورى 3400000 ريال گرديدند در صورتيكه شريعتمدارى بدون تبليغات و درخواست كمك رسمى از همگان تقريبا سه برابر به شيعيان لبنان كمك كرده است البته امكان دارد كه آيت‏اله گلپايگانى مبالغى شخصا به آن افزوده باشد. معهذا اين مورد موقعيت هر يك از آيات را در اين زمينه روشن ميسازد. مراتب استحضارا معروض ميگردد.
بعرض تيمسار رياست ساواك رسيد ـ تاريخ 8 / 1 / 35
9292 ارائه شود اصل واصل شد. 26 / 1 / 35