سند نامه ::
 
درخواست آيت الله گلپايگاني براي جمع آوري پول جهت كمك به مسلمانان لبنان

از : رشت تاریخ 11 / 1 / 55
به : 341 و 312 شماره : 9041 / ه

برابر گزارش سازمان اطلاعات و امنيت بندرپهلوى1 اطلاع واصله حاكى است آقايان آيت‏اله گلپايگانى مقيم شهرستان قم طى نامه‏اى كه براى پيشوايان مذهبى كليه شهرستانها از جمله آقاى حاج شيخ ابوطالب پيشوائى امام جمعه شهرستان مذكور ارسال داشته و درخواست نموده براى كمك به مسلمانان لبنان پول جمع‏آورى و از طريق بانك صادرات به حساب ايشان در بانك صادرات قم حواله نمائيد آقاى پيشوائى ضمن ارجاع مأموريت فوق به آقايان حاج احمد فرخ‏نيا قماش‏فروش و حاج يوسف مشهودى فروشنده شن و ماسه پيمانكار و حاج مهدى [ناخوانا ]پيمانكار و كارشناس رسمى دادگسترى مبلغ 1000 ريال شخصا پرداخت نموده است نامبردگان ضمن تهيه ليستى از مشخصات پانزده نفر افراد سرمايه‏دار و خير قصد دارند مبلغ پانزده هزار تومان جمع آورى و به بانك صادرات قم به حساب گلپايگانى حواله نمايند به سازمان اطلاعات و امنيت بندر پهلوى دستور داده شد موضوع را به دقت دنبال نموده و شماره حساب را گزارش نمايند و همچنين به سازمانهاى تابعه آستارا و لاهيجان نيز دستور مشابه صادر و امنيت داخلى جريان را در رشت و شهرستانهاى صومعه‏سرا، فومن، و رودبار دنبال كه در صورت استنباط موارد مشابه مراتب بموقع گزارش خواهد شد مقرر هرگونه نظرى دارند ابلاغ فرمايند.
آقاى وثوقى ـ تلگرافى پاسخ رسيد. 12 / 1 / 35

1ـ بندرانزلى كنونى