سند نامه ::
 
جلوگيري ساواك از تكثير و توزيع تلگراف آيت الله گلپايگاني در مورد تغيير مبدأ تقويم تاريخ كشور
درباره : مخالفت آيت‏اله سيدمحمدرضا گلپايگانى در مورد تغيير مبداء تقويم تاريخ ايران

شماره : 20003 / ه 12
از : سازمان اطلاعات و امنيت تهران
به : ساواكهاى نه‏گانه


اخيرا نامبرده بالا كه يكى از مراجع قم ميباشد تلگرافى در مورد تغيير مبداء تقويم تاريخ ايران و ابراز مخالفت در اينمورد به روساى مجلسين سنا و شورايملى مخابره نموده است. دستور فرمائيد چنانچه در مناطق استحفاظى آن ساواك از تلگراف مذكور تكثير و توزيع گرديد بنحو مقتضى نسبت به جمع‏آورى و شناسايى عاملين و علاقمندان وى اقدام و نتيجه را گزارش نمايند.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت تهران. پرنيان‏فر
از طرف
رهبر عمليات... 3 / 12 / 54
رئيس داير دو ـ پورنيك 30 / 12 / 54
مسئولين ساواك چهارگانه در ساواك تهران حضور ميابند در مورد مكاتبه با سازمانهاى اطلاعات مذكور از رياست دفتر استفسار نمائيد.