سند نامه ::
 
ارسال تلگراف جهت رؤساي مجلسين سنا و شوراي ملي در مورد تغيير مبدأ تاريخ رسمي كشور
درباره : مخابره تلگراف از طرف آيت‏اله گلپايگانى

شماره: 8167 / 21ه تاریخ 26 / 12 / 54
از : ساواك قم
به: مديريت كل اداره سوم 312


عصر روز 25 / 12 / 45 تلگرافى مخالف‏آميز با تغيير مبداء تاريخ وسيله نامبرده بالا جهت روساى مجلسين سنا و شورايملى تهيه كه بنحو مقتضى از مخابره آن جلوگيرى بعمل آمده است متن تلگراف بشرح زير باستحضار ميرسد:
جناب آقاى شريف امامى رئيس مجلس سنا، قطعنامه مجلسين متضمن القاء تاريخ رسمى و مقدس شمسى هجرى اسلامى موجب تعجب و نگرانى شديد مسلمانان و هر فرد علاقمند و ثبات و بقاء مملكت گرديد. اقدام ناگهانى مجلسين در تصويب اين قطعنامه توهين به اسلام [و ]صاحب شريعت مقدسه و خلاف انتظار جامعه مسلمان ايران است و تغيير مبداء تاريخ به تاريخى كه در قطعنامه
پيشنهاد شده براى ملتى كه اكثريت قريب باتفاق آن مسلمان و معتقد باسلام و تعظيم شعائر اسلامى و باينكه مبداء تاريخش سال هجرت پيغمبر عظيم‏الشان ميباشد افتخار دارد، مفهوم صحيحى ندارد و قابل تحمل نيست اكنون انتظار عموم مسلمانان اين است كه مجلسين تدارك اين توهين بزرگ را نموده و با الغاء اين قطعنامه علاقه و احترام خود را به دين مبين اسلام و تاريخ شعائر اسلامى كه حافظ ثبات مملكت است اعلام نمايند خداوند متعال همه را بآنچه خير و صلاح جامعه است هدايت فرمايند. تاريخ 14 شهر ربيع‏الاول 96 قمرى مطابق 25 / 12 / 1354 شمسى قمرى،
محمدرضا الموسوى الگلپايگانى. عينا به مجلس شورايملى آقاى مهندس رياضى. مقرر فرمايند در خصوص مخابره و يا عدم تلگرام آن نظريه اعلام فرمايند. رئيس ساواك قم ـ معينى
عينا در بولتن درج شود 26 / 12 / 54 محترما باستحضار ميرساند 26 / 12 در اجراى امر در بولتن درج شد. 10 / 1 / 35