سند نامه ::
 
برگزاري مجلس دعا در مسجد امام قم به منظور همدردي با مسلمانان لبنان

از : قم تاریخ 4 / 11 / 54
به : 312 شماره : 6332 / 21 ه

شماره پيرو 6533 / 21 / ه ـ 25 / 10 / 54

روز 3 / 11 / 54 مجلس دعائى بمنظور همدردى با مسلمانان لبنان1 از طرف آيت‏اله گلپايگانى در مسجد امام قم برگزار گرديد ابتدا سيدى اهل لبنان در منبر مدت يك ربع به زبان عربى سخنرانى كرد سپس محمد آل طه پيرامون موضوع سخنرانى و به مسيحيان يهود اسرائيل حمله كرده جهت پيروزى مسلمانان دعا كرد ضمن قرائت قطعنامه گلپايگانى در اين زمينه شماره حساب 2202 بانك صادرات قم را كه وسيله گلپايگانى جهت جمع‏آورى اعانه براى مسلمانان لبنان اختصاص داده شده معرفى و توصيه كرد كه به شماره مذكور پول واريز كنند نوار سخنرانى موجود است در صورت لزوم اعلام تا ارسال گردد. معينى
در پرونده 9292 بايگانى شود در اجراى امر در بولتن درج شود. 7 / 7 / 54 منحصرا باستحضار برساند. 6 / 11 در بولتن درج شود 6 / 11 / 54


از : مركز تاریخ 26 / 11 / 54
به : ساواك قم شماره : 8886 / 312
بازگشت به : 6332 / 21 ه ـ 4 / 11 / 54
بنحو مقتضى ميزان وجوهى كه تاكنون به حساب شماره 2202 واريز شده تعيين و روشن نمايند چه مبلغ بخارج ارسال شده و آيا وجوه ارسالى وسيله حواله بانكى بوده و يا ايادى آيت‏اله گلپايگانى مستقيما بخارج برده‏اند؟ ------- ثابتى
رئيس بخش 312 ـ دبيرى 26 / 11
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى ـ عطارپور
بايگانى شود 28 / 11 / 54

1ـ در سوم شوال 1395 برابر 17 / 7 / 1354 مسلمانان و مسيحيان لبنان با موشك و خمپاره يكديگر را مورد هدف قرار دادند. اين خونين‏ترين جنگ مذهبى بود كه در بيروت روى داد كه طى آن 2500 نفر مسلمان و مسيحى كشته شدند. در پى وقوع اين جنگ خانگى، نخست‏وزير لبنان براى چاره‏جويى به سوريه رفت. وزيران خارجه ممالك عربى براى حل مسئله لبنان دعوت شدند و پرواز هشت شركت هوائى بيروت قطع شد. مجددا در 10 / 8 / 1354 جنگ ميان مسيحيان و مسلمانان لبنان از سرگرفته شد. در نتيجه فسلطينى‏ها به كمك مسلمانان شتافتند و با تحويل موشك به مسلمانان، مسيحيان با شكست نظامى بزرگى روبرو شدند و آخرين سنگر بزرگ مسيحيان به تصرف مسلمانان درآمد. در پى وقوع اين درگيريها، اسرائيل تهديد كرد كه جنوب لبنان را اشغال مى‏كند. در همين راستا برخى از كشورها و از جمله سوريه اسرائيل را از مداخله در جنگ لبنان برحذر داشتند. حضرت آيت‏اله گلپايگانى به مناسبت تجاوزات و جنايات اسرائيل نسبت به مسلمانان لبنان، در دوم بهمن ماه 1354 (20 محرم‏الحرام 1396 ه.ق) اعلاميه‏اى صادر و شماره حسابى براى جمع‏آورى كمك‏هاى نقدى به مسلمانان لبنان، اختصاص دادند. ر.ك: هفت هزار روز تاريخ ايران و انقلاب اسلامى. جلد دوم. غلامرضا كرباسچى. صص: 656 ـ 648 ـ 647