سند نامه ::
 
پيشنهادات ساواك در مورد نحوه اداره مدارس فيضيه و دارالشفاء در آينده
بولتن: ويژه درباره: وضع مدارس فيضيه و دارالشفاء قم

شماره : 4816 / 312 تاریخ 17 / 7 / 54
اين بولتن شامل 2 برگ است.

همانطوريكه باستحضار عالى رسيده است، در روزهاى 15 و 16 / 3 / 54 عده‏اى از طلاب ناراحت و طرفدار روحانيون افراطى به بهانه سالروز 15 خرداد سال 42 در مدارس فيضيه و دارالشفاء شهرستان قم تظاهرات اخلالگرانه بر پا كردند، كه اخلالگران دستگير و اقدام قانونى در مورد آنها معمول گرديد.
بدنبال فعاليتهاى اخلالگرانه طلاب مذكور، مدارس مورد بحث در اختيار سازمانهاى انتظامى و امنيتى شهرستان قم قرار گرفت و از اجتماع و اقامت طلاب در مدارس موصوف، جلوگيرى بعمل آمد.
وضعيت و نحوه اداره قبلى مدارس مذكور:
برابر سوابق موجود در سال 46 مدارس مزبور در اختيار مقامات انتظامى قرار گرفت و قرار شد كه ضوابط جديدى براى اسكان طلاب در اين مدارس تدوين و اجراء گردد و اين مدارس محل اسكان طلاب موجه و واجد صلاحيت باشد. ولى عده‏اى از آيات به مقامات مملكتى متشبث شدند و طبق دستور دولت مدارس در اختيار آيات‏اله شريعتمدارى و گلپايگانى قرار گرفت و آيات مذكور به بهانه‏هاى مختلف از همكارى و قبول مسئوليت خوددارى ورزيدند و در نتيجه وضعيت مدارس بصورت سابق خود بازگشت نمود. ضمنا ملك مدارس مذكور متعلق به آستانه ميباشد.
نظريه:
مستدعى است در صورت استقرار اراده سنيّه ملوكانه به يكى از دو صورت زير در مورد مدارس فوق‏الذكر اقدام شود.
1ـ مدارس مورد بحث در اختيار سازمان اوقاف قرار گيرد. و مستقيما زير نظر سازمان مذكور اداره شوند و از مدارس مذكور براى اقامت و تحصيل طلاب واجد صلاحيت استفاده نمايد.
2ـ مدارس بين سه نفر آيات‏اله (شريعتمدارى، نجفى مرعشى و گلپايگانى) تقسيم و مسئوليت اداره مدارس مورد بحث بعهده هر سه نفر واگذار و حجره‏هاى در اختيار هر يك از آيات مشخص و طلاب با ضوابطى كه تعيين ميشود پذيرفته شوند و در مدارس اسكان يابند. ضمنا چنانچه هر يك از آيات از دادن تعهد و اجراى ضوابط خوددارى ورزيدند، از واگذارى مدارس بآنها خوددارى شود.
از شرف عرض مبارك شاهانه گذشت مقرر فرمودند: در صورتيكه اوقاف ميتواند در اختيار اوقاف گذارده شود والا طبق طرح دوم عمل شود. سپهبد نصيرى
اوامر به آقاى احمدى معاون نخست‏وزير و رئيس سازمان اوقاف ابلاغ شود. 23 / 7 / 54