سند نامه ::
 
تكذيب مطالب مندرج در جرايد كشور در مورد وقايع مدرسه فيضيه از سوي مراجع معظم قم
مدرسه فيضيه قم پيرو خبر مندرج در بولتن روز 24 / 3 / 1354
روز 23 / 3 / 1354 آقايان آيت‏اله نجفى و گلپايگانى به ترتيب ضمن ارسال نامه‏هائى بعنوان آقايان آيت‏اله آشتيانى و حاج سيد احمد خوانسارى از وقوع جريانات اخير در مدارس مورد بحث اظهار تأسف نموده و ضمن تكذيب مطالب مندرج در جرايد كشور درباره طلاب مذكور، خواستار اقدام بمنظور استخلاص آنان شده‏اند ضمنا آقاى آيت‏اله شريعتمدارى اعلاميه‏هائى بمتن.
(آنچه در جرايد نوشته شده صحيح نيست و تكذيب ميشود، روحانيت با مرام كمونيستى و مادى‏گرى بهيچوجه امكان سازش ندارد و طلاب بازداشت شده از مدارس فيضيه و دارالشفاء هيچكدام وارد اين مرام نيستند)1 منتشر كرده است.
ارزيابى: خبر صحت دارد.
گيرندگان: دفتر ويژه اطلاعات، كميته مشترك ضد خرابكارى
اصل در پرونده كلاسه 161133 است.
در پرونده كلاسه 9292 بايگانى شود
22 / 7 / 54


1ـ محمدرضا پهلوى در 29 ارديبهشت 1354 در پاسخ به سؤالات روزنامه‏نگاران آمريكايى گفت: «جز تروريستها و ماركسيستها در ايران زندانى سياسى نداريم. در ايران حتى سه هزار زندانى سياسى هم وجود ندارد...» بدنبال مصاحبه شاه، عناصر رژيم به منظور انحراف افكار عمومى از تظاهرات و اعتراضات حق‏طلبانه طلاب حوزه علميه قم. در رسانه‏ها و روزنامه‏ها اين گونه وانمود كردند: «كه حركت انقلابى و اسلامى طلاب در 15 خرداد 54 ريشه ماركسيستى دارد» ساواك قم
طى گزارش زير به اداره كل 312 گفته است:
از : 21 ه تاريخ : 6 / 3 / 54
به : 312 شماره: 955 / 21
موضوع : عكس‏العمل طلاب در مورد مصاحبه شاهنشاه آريامهر
روز دوشنبه 29 ارديبهشت كه جرايد (كيهان و اطلاعات) منتشر شد سرمقاله روزنامه‏ها كه موضوع مصاحبه شاهنشاه را منتشر كرده بودند خيلى جلب توجه طلاب را كرد بطوريكه همديگر را خبر ميكردند سرمقاله را بخوانند مطلبى كه خيلى جلب توجه كرده بود اينكه شاهنشاه فرموده بودند ما زندانى سياسى نداريم هر چه داريم يا ماركسيست و يا تروريست هستند. در اين زمينه طلبه‏ها ميگفتند پس اينهمه روحانى و طلبه‏اى كه در زندان هستند همه ماركسيست و تروريست هستند يا زندانى سياسى ؟
نظريه شنبه ـ احتمال زياد دارد كه همين مطلب و مصاحبه شاهنشاه در حوزه بصورت اعلاميه تهيه و توزيع گردد.
نظريه يكشنبه ـ مفاد گزارش صحيح است. منابع در اين زمينه توجيه گرديده‏اند. شراره
نظريه دوشنبه ـ نظريه يكشنبه مورد تأييد است. پارسا
نظريه سه شنبه ـ در مرخصى هستند.