سند نامه ::
 
اجتماع طلاب مدرسه فيضيه به مناسبت سالروز 15 خرداد

درباره: تظاهرات طلاب اخلالگر مدارس فيضيه و دارالشفاء شهرستان قم
شماره: 1755 تاریخ 19 / 3 / 54
نخست وزيرى
سازمان اطلاعات و امنيت كشور
س.ا.و.ا.ك
امنيت داخلى

بولتن: ويژه
اين بولتن شامل 2 برگ است

اطلاع واصله حاكى از آن بود كه در روزهاى 15 و 16 / 3 / 54 طلاب مدرسه فيضيه شهرستان قم بمناسبت سالروز 15 خرداد سال 42 در جلو درب ورودى مدرسه مذكور اجتماع و ضمن دادن شعارهاى مضره، با پرتاب سنگ بطرف مأمورين انتظامى درصدد انجام اقدامات اخلالگرانه برآمده‏اند.
با وصول اطلاعات مذكور، اقدامات لازم در زمينه مقابله با آنان معمول و در نتيجه 26 نفر از مسببين حادثه مذكور دستگير و بقيه متفرق گرديدند.
تظاهرات مذكور مجددا در روز 17 / 3 / 54 ادامه يافت و در حاليكه عده‏اى از طلاب با عبا و عمامه صورت خود را پوشانيده بودند روى بام مدرسه مزبور تجمع و ضمن دادن شعار بنفع روحانيون افراطى مبادرت به پرتاب سنگ بطرف مأمورين انتظامى نمودند. در اثر ادامه اخلالگريهاى طلاب مزبور، تظاهرات به مدرسه دارالشفاء كه در نزديكى مدرسه فيضيه قرار دارد، كشيده شده است.
بدنبال اين امر آيات مقيم شهرستان قم نمايندگانى نزد طلاب اخلالگر فرستاده و پيشنهاد مينمايند كه از مدرسه خارج و بمنازل خود بروند، ليكن تظاهركنندگان به پيشنهادات مزبور توجهى ننموده و با دادن شعارهاى مضره مبادرت به شكستن درب و پنجره مدارس مينمايند. نظر باينكه ادامه اقدامات اخلالگرانه عناصر مزبور، عليرغم هشدارهاى مأمورين انتظامى، ممكن بود موجبات تحريك ساير طلاب حوزه علميه قم را فراهم نمايد و موجب بروز اغتشاش گردد، لذا نسبت به اعزام نيروى پليس تقويتى از مركز اقدام و نتيجتا 240 نفر از طلاب مستقر در مدرسه مذكور دستگير و تظاهرات مزبور در ساعت 1730 روز 17 / 3 / 54 بدون تيراندازى و خسارت جانى خاتمه مى‏يابد.
بدنبال دستگيرى افراد فوق آيات قم (شريعتمدراى، گلپايگانى و نجفى مرعشى) از انجام نماز جماعت خوددارى و روز 18 / 3 / 54 بمنظور تبادل نظر پيرامون واقعه مزبور در منزل شخصى بنام شيخ مرتضى حائرى كه تعداد كثيرى از طلاب حوزه در بيرون منزل مذكور اجتماع نموده بودند، تجمع مينمايند.
آيات مذكور در مذاكرات معموله باين نتيجه رسيده‏اند كه جهت خاتمه دادن بوقايع كنونى حوزه علميه قم، تصميمات زير اتخاذ گردد:
1 ـ در پرداخت شهريه طلاب بمنظور تعطيل پيش از موقع مدارس علوم دينى تسريع شود.
2 ـ از دستگير شدگان عيادت و به خانواده آنان كمك گردد.
3 ـ با توسل بمقامات انتظامى ترتيبى داده شود كه مدارس فيضيه و دارالشفاء بمنظور اسكان مجدد طلاب در اختيار حوزه علميه قرار گيرد.
آيات مزبور همچنين بمنظور متفرق ساختن طلابى كه در مقابل منزل موصوف اجتماع نموده بودند، شيخ مرتضى حائرى را مأمور نموده‏اند كه با عناصر مذكور مذاكره و به آنان تفهيم نمايند اصلح است براى حفظ موقعيت حوزه از تظاهرات مجدد خوددارى و پراكنده شوند و تصميم در مورد وضعيت مورد بحث را به آيات واگذارند، كه متعاقب اين موضوع طلاب متفرق شده‏اند . تحقيقات پيگير از طلاب دستگير شده كه جمعا 266 نفر ميباشند بمنظور شناسائى محركين اصلى واقعه مزبور آغاز شده است. استدعا دارد چنانچه اراده سنيه ملوكانه تعلق گيرد، محركين اصلى تحت تعقيب قانونى واقع و ساير طلاب اخلالگر واجد شرايط سنى در اختيار اداره نظام وظيفه عمومى قرار گيرند.


1 ـ كوچكترين ارفاقى نسبت به اين افراد نبايد كرد اينها همان ارتجاع سياه هستند در اخبار اعمال آنها درج شود.
2 ـ محركين اصلى تحت تعقيب قرار گيرند و مشمولين به نظام وظيفه بروند و شديدا بايد در خدمت وظيفه سخت مراقبت و خدمت سخت انجام دهند.
3 ـ رئيس ساواك قم به آقايان آيات قم بگويد آنچه استنباط مى‏شود اين‏ها با موافقت و حمايت شما باين اعمال دست زده‏اند و پيغام شما يك عمل ظاهرى بوده است و كمك و ديدار از فاميل آنها خود بهترين دليل است اين افراد ديگر به قم حق مراجعت ندارند و چنانچه باين روش ادامه ادامه دهيد بجز آنكه به حوزه علميه قم صدمه بخورد نتيجه ديگرى عايد شما نخواهد شد. سپهبد نصيرى

تيمسار وديعى فورى دستورات لازم در اجراى اوامر داده شود 19 / 3 / 54
اداره يكم خيلى فورى در اجراى اوامر بندهاى 2 و 3 در جلسه توجيهى بازجويان تذكر داده شود ـ بند 3 به ساواك قم ابلاغ شود
به ساواك قم تذكر ...