سند نامه ::
 
شفاها ً شركت در آنرا تحريم كرده‏ام
موضوع : مراجعه به آيت‏اله گلپايگانى در مورد حزب رستاخيز

رونوشت گزارش خبر شماره 934 / 21ـ منبع 9857 تاریخ 7 / 2 / 54
ساعت 5 صبح روز 4 / 2 / 54 در مغازه خبازى خيابان خاكفرج شيخ جعفر توسلى اهل آذربايجان محصل حوزه علميه قم ساكن خيابان صدوق كوچه بنى حسينى پلاك 4 را ملاقات كردم. نامبرده اظهار داشت آقاى شيخ غروى تبريزى كه از فضلاى حوزه علميه قم ميباشد و اكنون در تهران ساكن و در بازار تهران امام جماعت در شاهزاده زيد ميباشد مهمان من است ديروز ساعت 5 بعد از ظهر باتفاق به ملاقات آقاى گلپايگانى رفتيم آقاى غروى به آيت‏اله گلپايگانى اظهار داشت اعلاميه‏اى از طرف بعضى از آيات راجع به تحريم حزب رستاخيز در تهران پخش كرده‏اند. حال مقلدين شما هم از من در اين زمينه سئوال ميكنند لذا من خدمت رسيدم تا تكليف را معين كنيد كه در تهران به مقلدين شما اعلام كنم. آقاى گلپايگانى فرمودند هر چه از من سئوال كرده‏اند شفاها شركت در آنرا تحريم كرده‏ام. شيخ غروى اظهار داشت شما هم اعلاميه‏اى صادر كنيد كه تكليف مقلدين روشن گردد. آقا فرمودند من اعلاميه نميدهم. چنانچه آيت‏اله شريعتمدارى اعلاميه‏اى بنويسيد و امضاء كند منهم آنرا تأييد و امضاء ميكنم. در خاتمه صحبت توسلى از من دعوت كرد كه براى صرف صبحانه بمنزل ايشان بروم باتفاق رفتيم و با شيخ غروى كه در آنجا بود آشنا شدم. نامبرده هم در ضمن صحبت مطالب فوق را تأييد و نظر گلپايگانى را تعريف كرد. من از غروى سئوال كردم كه شما بعد از صحبت با گلپايگانى به آيت‏اله شريعتمدارى مراجعه خواهيد كرد براى كسب نظر ايشان غروى گفت من وقت ندارم و قصد دارم فورا بتهران حركت كنم. ديگر ملاقات با شريعتمدارى لزومى ندارد.
نظريه شنبه: نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه: همانطور كه قبلاً بعرض رسيده گلپايگانى علنا حزب رستاخيز را تحريم ميكند و به نمايندگان خود نيز اين موضوع را ميگويد. مراتب جهت استحضار و شناسائى شيخ غروى در تهران بعرض ميرسد.
نظريه دو شنبه: موضوع تحريم عضويت در حزب رستاخيز ملى از طرف گلپايگانى قبلاً باستحضار رسيده است.
رونوشت برابر اصل است اصل در پرونده 161133 ميباشد
در پرونده 9292 بايگانى شود.
21 / 7 / 54