سند نامه ::
 
اعتراض شديد آيت الله گلپايگاني به رئيس اوقاف قم در يك مراسم
موضوع : پرخاش گلپايگانى به رئيس اوقاف در مراسم تدفين سيداحمد بروجردى

از: 21 ه تاریخ 31 / 5 / 53
به: 312 شماره: 2680 / 21 ه
ساعت 5 بعد از ظهر روز 6 / 5 / 53 جنازه سيد احمد بروجردى فرزند آيت‏اله بروجردى را كه در تهران فوت نموده و بقم آورده بودند از مسجد اعظم تشييع ميشد جمعيت كثيرى در مراسم تشييع حضور داشتند. نماز ميت وسيله آيت‏اله گلپايگانى خوانده شد و جنازه بمنظور دفن به گورستان شيخان حمل گرديد در بين راه آقاى شيخ شريفى رئيس اداره اوقاف قم همراه آقاى گلپايگانى حركت ميكرد كه ناگهان گلپايگانى در حضور جمعيت با حركت دادن عصا رئيس اوقاف را مخاطب قرار داده و پرخاش‏كنان بوى اظهار داشت راضى نيستم همراه من بيائى برو عقب مزخرف ميخواهى باز عكس بگيرى شريفى بدون عكس‏العمل عقب رفت و ماجرا تمام شد. در گورستان شيخان موقع دفن جنازه شريفى مرا به كنارى برد و اظهار داشت اينهمه خدمت به گلپايگانى كردم دارالترويج را بستم طلابى كه حقوق ميگرفتند براى خاطر ايشان از اوقاف دور كردم كلاسهاى طلاب را بهر نحوى بود تعطيل كردم و در حضور آقاى دكتر آزمون سرپرست اوقاف با شيخ رياضى طرف شدم چون فحش به گلپايگانى ميداد اين بود نتيجه خدمت من كه آبروى مرا در حضور مردم ببرد؟ دو قطعه عكس كه نزد من ميباشد فردا ميدهم به شاكرى به گلپايگانى بدهد.
نظريه شنبه ـ نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه ـ ضمن تاييد مفاد گزارش باستحضار ميرساند قبلاً كه عبدالعلى باقى1 بسمت رئيس اوقاف در قم انجام وظيفه ميكرد عده‏اى از طلاب را به سرپرستى شيخ اسداله رياضى بمنظور تضعيف موقعيت روحانيون بالاخص گلپايگانى تحريك و تجهيز نموده بود و دسته‏اى را بنام منطق اسلام بوجود آوردند كه سوابق آن قبلاً بعرض رسيده و آيات قم از وجود آنان شديدا ناراحت بودند.
فعاليت اين عده پس از انتقال باقى و در زمان رياست شريفى متوقف شد و شريفى راه مسالمت با روحانيون را پيش گرفت و در نظر داشت با سياستى خاص نظر روحانيت را نسبت به سازمان اوقاف كه دو قطب مخالف بودند جلب كند و تا حدودى هم موفق شد ولى گلپايگانى كه موقعيتش را در اثر مخالفت با اوقاف و كليه اقدامات دولت ميداند و از اينراه بمرجعيت رسيده هيچگاه حاضر به سازش نيست و هميشه سعى ميكند خود را مخالف نشان دهد و اين اقدام وى نيز يكى از انواع شگردهاى گلپايگانى است. شراره
نظريه دوشنبه : ضمن تأييد نظريه يكشنبه برابر اظهار رئيس اوقاف گلپايگانى بعد از اين عمل خود، از مشاراليه عذرخواهى نموده است لكن تعيين صحت و سقم موضوع بستگى بروش آينده گلپايگانى دارد. پارسا
نظريه سه‏شنبه ـ اقدام گلپايگانى يك نوع عوامفريبى بمنظور جلب نظر مردم و نيز تبرئه خويش از اتهام وابستگى بدستگاه را داشته است چون عده‏اى از مخالفين مشاراليه وى و پسرش را وابسته بدستگاه قلمداد مينمايد. آذرخش
9292 بايگانى شود.
محترما بعرض ميرساند 6 / 6 / 53

1ـ عبدالعلى باقى فرزند عبدالخالق، در سال 1304 ه ش در شهرضا به دنيا آمد. نامبرده دبير و رئيس دبيرستان، رئيس اوقاف آمل، اراك، اصفهان، قم و كاشان و ساوه، رئيس تحقيقات اداره اوقاف فارس و خراسان، رئيس شعبه قضايى اداره كل تحقيق، اداره اوقاف قم و از سال 53 مديركل اوقاف خراسان و از سال 56 رئيس شوراى منطقه‏اى آموزش و پرورش شهرضا و همچنين عضو جمعيت شيروخورشيد سرخ و حزب ايران نوين بود و نشان درجه 5 همايون نيز دريافت كرد. نامبرده در سال 56 و 57 به مناسبتهاى عيد نوروز تلگرام تبريك و شادباش براى دفتر مخصوص شاه ارسال نموده بود.
ـ اسناد ساواك، پرونده انفرادى.