سند نامه ::
 
اظهار نظر رئيس ساواك در مورد صدور فتوائيه از جانب آيت الله گلپايگاني

درباره : دو نفر محرران گلپايگانى پيرو شماره : 890 / 312 ـ 5 / 2 / 53
از : اداره كل سوم / 312 تاریخ 11 / 3 / 53
به : رياست ساواك قم شماره : 2053 / 312
گزارشى در مورد وضعيت گلپايگانى و دو نفر محرران نامبرده باسامى فضل‏اله معماريان و مصطفى فياضى تهيه و بعرض رسيد، تيمسار رياست معظم ساواك پى‏نوشت فرمودند: «من نميتوانم قبول نمايم كه گلپايگانى خودبخود اين فتوائيه را صادر كرده باشد، يقينا اشخاصى حتى از تهران نزد او رفته و اين فتوائيه را گرفتند و پول هم داده‏اند. مراقبت شود هر موقع اين دو نفر محرر به تهران آمدند و يا به اصفهان، يزد و اطراف رفتند در محل پايين راه بدون جلب توجه بازداشت و تحقيق شود.»
عليهذا خواهشمند است دستور فرماييد با بررسيهاى لازم و انجام تحقيقات و اقدامات مراقبتى همه‏جانبه ترتيبى اتخاذ نمايند تا به محض خروج يادشدگان از قم و يا هنگام مسافرت آنان به تهران، اصفهان، يزد و يا ساير نقاط بنحو كاملاً غيرمحسوس بازداشت و تحقيقات لازم از آنان بعمل آيد و از نتيجه اين اداره كل را آگاه سازند، ضمنا بمحض بازداشت يادشدگان، مراتب تلفنى اعلام گردد.
مديركل اداره سوم. ثابتى
رهبر عمليات. عليخانى
رئيس بخش 312.
از طرف 8 / 3 / 53
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى ـ عطارپور