سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : آن حكم را قانونى نميدانستند

موضوع : اظهارات گلپايگانى
از : 21 تاریخ 5 / 2 / 53
به : 312 شماره : 1805 / 21
روز يكشنبه 2 / 2 / 52 ساعت 5 / 9 صبح گلپايگانى ضمن درس كه موضوع آن پيرامون مسئله حج و عيد قربان بود اظهار داشت هر حكمى كه خلفا راجع به عيد ميكردند هرگاه از ائمه شيعه حكمى نشده بود يا خودشان ماه را رؤيت نكرده بودند آن حكم را قانونى نميدانستند مگر بالاجبار از باب تقيه پيروى ميكردند و خلفا هم تعمدا چون خود را جانشين پيغمبر ميدانستند حكم ميكردند كه امروز بايد عيد باشد يا فلان مسئله چنين و چنان باشد وقتى نوبت به سلاطين رسيد كارى به احكام اسلامى نداشتند و فقط در امور سياسى و نظامى مداخله ميكردند.
هرگاه خداى نخواسته سلاطين بخواهند دخالت در امور ديانتى كرده و بگويند بايد احكام دينتان را ما صادر كنيم سلطنتشان عمرى ميشود (مانند عمر) و ادعاى خلافت و جانشينى پيغمبر را نموده‏اند.
نظريه شنبه ـ در موقع اداى اين جمله همه خنديدند.
نظريه يكشنبه ـ مفاد گزارش صحيح است گلپايگانى از موضوع دخالت سازمان اوقاف در امور روحانيت سخت ناراحت است و در هر فرصتى كه پيش بيايد هر نوع دخالتى را در امر روحانيت محكوم ميكند. شراره
نظريه سه‏شنبه ـ نظر يكشنبه مورد تاييد است. آذرخش
نظريه 21 ـ نظرى نيست.
در گزارش روزانه 8 / 3 / 52 درج گرديد. آقاى عليخانى ـ وثوقى 10 / 21