سند نامه ::
 
دستور جلوگيري از توزيع استفتائيه آيت الله گلپايگاني

رمز شود پيرو شماره 719 / 312 ـ 2 / 2 / 53
شماره : 723 / 312 تاریخ 3 / 2 / 1353
از : مركز
به : كليه ساواكها (باستثناى اردوگاه شمال)

بقرار اطلاع استفتائيه‏هاى مورد بحث از طريق پست جهت اشخاص مختلف ارسال گرديده است. از توزيع آنان جلوگيرى، عاملين شناسائى و دستگير نتيجه اعلام
ثابتى
وثوقى
3 / 2 / 52
مراتب در ساعت 0900 روز 3 / 1 / 53 به آقاى سمنانى در ساواك تهران تلفنگرام گرديد.
رئيس بخش 312
از طرف رئيس اداره يكم عمليات و بررسى ـ عطارپور 3 / 2 / 53
9292 بايگانى شود.