سند نامه ::
 
برخورد شديد ساواك با عاملين توزيع فتواي آيت الله گلپايگاني در مورد مصرف گوشتهاي وارداتي

رمز شود
شماره : 719 / 312 تاریخ 2 / 2 / 53
از : مركز
به : كليه ساواكها(بغير از اردوگاه شمال)

آيت‏اله گلپايگانى فتوائيه‏اى در مورد گوشت سرد داده و در آن اعلام نموده است، گفته اشخاص غيرموثق و مجهول‏الحال در مورد شرعى بودن ذبح اعتبار ندارد و گوشتهايى كه از بلاد كفار وارد ميشود حرام است و بايد از خريدوفروش و خوردن آن اجتناب نمود. بفرموده در منطقه هر كسى فتوائيه مذكور را در اختيار داشت و يا توزيع مينمود دستگير و نتيجه اعلام.
ثابتى
2 / 3
وثوقى
2 / 2 / 53
از طرف رئيس اداره يكم عمليات و بررسى ـ عطارپور 2 / 2
9292 بايگانى شود
مراتب در ساعت 0900 روز 2 / 2 / 53 در ساواك تهران آقاى... تلفنگرام گرديد.