سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : خيلى كارها كردند شايد بتوانند مرا بطرف خودشان بكشند

موضوع : اقدامات گروه ضربت پيرو 3548 / 21 ـ 18 / 10 / 52
از : 21 تاریخ 19 / 10 / 52
به : 312 شماره : 3675 / 21
ساعت 1730 روز 17 / 10 / 52 گروه ضربت و عده‏اى از طلبه‏ها كه جمعا در حدود يكصدوپنجاه نفر بودن در مدرسه فيضيه اجتماع كردند و سپس بصورت دسته دسته و پراكنده حركت كرده و بمنزل آقاى گلپايگانى رفته و در اطاق بيرونى منتظر نشستند. بعد از مدتى آيت‏اله گلپايگانى از نماز مراجعت نموده و نزد آنان آمد طلبه‏ها بلند شدند و صلوات فرستادند و مدتى سكوت در مجلس بود تا اينكه يكى از اطرافيان گلپايگانى گفت اگر امرى داريد به حضرت آيت‏اله بفرمائيد در اين وقت طلبه‏اى بنام جواهرى بلند شد و اول چند دعا كرد و بعد گفت حضرت آيت‏اله ميدانيد كه در حوزه علميه قم اغتشاش و بى سروسامانى حكم فرما است در چند روز اخير زدوخوردهايى در حوزه اتفاق افتاده كه با چوب بسر طلبه‏اى زده‏اند اگر خداى نكرده يكنفر در اين ميان كشته ميشد چقدر بضرر حوزه تمام ميشد اينها بخاطر اينست كه در حوزه مدرس نيست اگر مدرس بود و طلبه‏ها مشغول درس بودند چنين اتفاقاتى نميافتاد و ديگر اينكه از بيت شما اعلاميه برعليه آقاى مشكينى توزيع كرده‏اند و مهر و امضاى شما در پاى آن بوده است لذا ما آمده‏ايم از محضر شما تقاضا كنيم كه باين بى سروسامانى‏ها رسيدگى كنيد. آقاى گلپايگانى پس از خيرمقدم بطلبه‏ها گفت اولاً ما در حوزه تصميماتى داريم و در اين باره با آقاى شريعتمدارى مذاكره كرده‏ايم و خدا شاهد است كه من مستقيم با دولت رابطه ندارم ولى غيرمستقيم اقدام كرده‏ايم بلكه بتوانيم آقايان را برگردانيم و اما درباره مهر و امضاى من بشما بگويم كه اصلاً چنين چيزى نبوده و شخصى مهر مرا چاپ كرده است حتى امسال يكنفر رفته و در يكى از دهات و گفته من خود گلپايگانى هستم بجاى من در ده رفته بود چطورنميتوانند مهر مرا جعل كنند جواهرى گفت اعلاميه را در منزل شما گرفته‏اند گلپايگانى گفت در خانه من شايد ولى سئوال كنيد از چه كسى گرفته‏اند تا برويم روبرو كنيم و سازمان امنيت فعلاً فقط با من مبارزه ميكند و خيلى كارها كردند شايد بتوانند مرا بطرف خودشان بكشند چندى قبل خواستند با من ملاقات كنند ولى من بهيچوجه حاضر بملاقات نشدم لذا براى من پيغام دادند كه كارى بر سرت بياوريم كه زنهاى قمى با لنگه كفشهايشان ترا از قم بيرون كنند. اين كارها تمام دست دولت است اينهمه تهمت و چيزهايى كه در اعلاميه و راديو و بصورت جزوه برعليه من چاپ و منتشر كردند تمام دست دولت است و حتى گفتند كه آقايان را كه تبعيد كرده‏اند من دستور داده‏ام. يكى از آقايان معاودين روزى بمن گفتند تمام اشخاصى را كه در عراق تبعيد كرده‏اند از طرف بيت آقاى خوئى بوده گفتم شما از كجا خبر داريد گفت حزب بعثى‏ها گفته‏اند سئوال كردم شما حزب بعث را كافر ميدانيد يا مسلمان گفت كافر گفتم چطور حرف كافر را باور كردى آنها ميخواهند آبروى آقاى خوئى را ببرند لذا مرا هم همينطور اعلاميه را باسم من پخش ميكنند ولى كى پخش ميكند كجا پخش ميكند؟ چه كسى پخش ميكند؟ در اين هنگام شيخ قدرت‏اله عليخانى بلند شد و گفت با اجازه حضرت آيت‏اله اين طلبه‏ها كه آمده‏اند در اينجا آمده‏اند از شما تقاضا كنند كه سيدمهدى گلپايگانى را از حوزه اخراج كنيد. مگر من چه كرده بودم كه سيدمهدى فرزند شما چند نفر لات چاقوكش را شب فرستاد در منزل من بجان شما كور شوم اگر دروغ بگويم. بجان دو بچه‏ام كه آن شب بمنزل نرفتم زنم فهميد و تا صبح زن و بچه‏ام ناراحت بودند اين طلبه‏ها آمده‏اند بگويند كه مهدى گلپايگانى بايد از حوزه اخراج شود (طلبه‏ها با صداى بلند گفتند صحيح است) بعد طلبه ديگرى بنام حسنعلى ابراهيمى رشته سخن را بدست گرفت و گفت حضرت آيت‏اله آيا حضرت على هم مثل شما قضاوت ميكرد و افزود آقاى منتظرى و مشكينى خودشان گفته‏اند كه مسبب اصلى تبعيد ما مهدى گلپايگانى بوده است شما چرا ساكت هستيد كه استعمار هر روز فضلا و مدرسين ما را بدون جرم تبعيد كنند و در پرونده آنها ذكر كنند كه چون اختلاف در حوزه است اين افراد هم‏عقيده نيستند تبعيد شده‏اند آيت‏اله منتظرى آيت‏اله مشكينى با چه كسى اختلاف دارند و چرا طرف مقابلش را تبعيد نكرده‏اند چرا ما طلبه‏ها هر روز بايد بجان هم بيفتيم براى اينكه اتحاد ميان ما نيست چرا استعمار كارى كرد كه بين ما يازده هزار طلبه نفاق بيفكند اگر ما متحد باشيم هيچ قدرتى نميتواند بين ما جدايى بيندازد و استعمار هر روز عده‏اى از فضلا و مدرسين ما را كه هركدامشان در حوزه سنگرى بودند تبعيد كنند و آقاى ربانى شيرازى را در پرونده‏اش ذكر كنند كه در جريان شهادت پاسبان دست داشته است و به آقاى منتظرى تهمت همكارى با ربانى بزنند و همچنين چرا بايد كليه اختيارات منزل شما بدست مهدى باشد آيا اينها. اينهمه فتنه و آشوب كه در حوزه ميكنند شما را با خبر ميكنند؟ آيا وقتى آقاى منتظرى را تبعيد كردند داماد شما آقاى ابطحى بايد خوشحالى كند و بگويد ديديد آيت‏اله شما را هم تبعيد كردند؟ وقتى شما در نجف‏آباد شهريه داديد و طلبه‏ها آنرا پس دادند علتش اين بود كه مهديقلى باستانى شهريه را تقسيم ميكرد لذا طلبه‏ها شهريه را پس دادند. زيرا باور نميكردند كه شهريه شما باشد وقتى فهميدند كه مربوط بشما است آمدند بگيرند ولى پول را پس فرستاده بودند. مهدى گلپايگانى و مهديقلى باستانى در حوزه منفورند و الان هم اگر باستانى اين مرد خائن به مدرسه فيضيه بيايد طلبه‏ها او را قطعه قطعه ميكنند و همچنين مهدى گلپايگانى را اينها در حوزه خائن شناخته شده‏اند و بايد از حوزه اخراج شوند لذا پس از معذرت‏خواهى از حضرتعالى خواهش ميكنم كه باين وضع سروسامانى داده شود. ما شما را پدر خود ميدانيم و اكنون كه در حدود 200 نفر طلبه و فضلا گرد هم جمع شده‏ايم براى اينست كه شما فكرى بكنيد كه ما برويم سر درس و بحث خودمان. ما ميتوانستيم در شهرهاى خودمان كار كنيم زراعت. بقالى ولى آمده‏ايم در حوزه قم درس بخوانيم اگر اين وضع باشد سروصدا هست. دعوا هست. شما فكرى بكنيد. آيت‏اله گلپايگانى پس از استماع سخنرانى ابراهيمى فقط گفت وفقهم‏اله و برخواست و باندرون رفت.
نظريه شنبه ـ از ساعت 5 / 2 بعدازظهر من در مدرسه فيضيه گروه ضربت را زير نظر داشتم سيدهادى هاشمى داماد منتظرى. على‏اصغر فقيه مشكينى برادر على‏اكبر مشكينى. شيخ منوچهر زندوكيلى. شيخ قدرت‏اله عليخانى. فقيهى اصفهانى. سيدافتخارى. شيخ على نوائى. محمود رحيمى. محمدتقى اثنى عشرى. علوى اصفهانى مرتب از بعدازظهر در مدرسه اجتماع ميكردند. شيخ قدرت‏اله عليخانى عده‏اى از طلاب ترك را نيز كه چندى قبل نزاع كرده بودند آورده بود غير از سيدهادى هاشمى و على‏اصغر فقيه مشكينى و زندوكيلى بقيه افراد گروه بمنزل گلپايگانى مراجعه نمودند و عده‏اى هم بصورت تماشاچى بودند سيدمهدى در منزل گلپايگانى نبود ولى عده‏اى از طلاب اهل لرستان دور آيت‏اله را گرفته بودند كه كسى جسارتى به آقا نكند اين جلسه در ساعت 7 بعدازظهر خاتمه يافت و طلاب بدون هيچ سروصدائى پراكنده شدند.
نظريه يكشنبه ـ مفاد گزارش صحيح است اينگونه اقدامات ادامه خواهد يافت و از ناحيه گلپايگانى هم بدون عكس‏العمل نيست بايد منتظر آينده بود. شراره
نظريه سه‏شنبه ـ در مركز است
آقاى عليخانى خلاصه‏اى از متن خبر قبلاً بصورت تلفنگرام از ساواك قم اعلام شده بود كه بعرض رسيده است بهره‏بردارى و دايره بررسى نيز در جريان قرار گيرد. 29 / 2