سند نامه ::
 
پيام به ارتش سوريه در جنگ با صهيونيستها
درباره : ترجمه

شماره: 8329 / 312 تاریخ 13 / 8 / 52
از : اداره كل سوم 312
به: مديريت كل اداره هفتم 701

بدينوسيله يكبرگ فتوكپى نامه بزبان عربى به پيوست ايفاد ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد نامه مزبور را ترجمه و آنرا همراه با عين نامه مزبور به اين اداره كل ارسال نمايند.
مديركل اداره سوم ـ ثابتى
10 / 8 / 52
وثوقى
9 / 8 / 52
رئيس بخش 312 ـ خدايارى
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى ـ عطارپور
بايگانى شود 9292


سوريه 3370
دمشق عاليجناب شيخ احمد گفتار و مفتى كشور سوريه درود بر شما

پيكار عادلانه و دليرانه ارتش مسلمان سوريه كه دوش بدوش برادران مصرى بر ضد تجاوزكاران صهيونيزم آغاز كرده‏اند، بعنوان پيكار كليه مسلمانان جهان، عليه يهوديان تجاوزكار و دشمنان خدا بشمار ميرود. ما ضمن درود فراوان به ارتش دلير سوريه اين اقدام شجاعانه را كه براى سرنگون كردن دشمن و سركوب نمودن غرور و شخصى او آغاز شده تبريك ميگوئيم و از درگاه خداوند متعال موفقيت و پيروزى آنها را مسئلت نموده و اطمينان ميدهيم كه ملت مسلمان ايران از صميم قلب اين پيكار را مورد اهميت قرار داده و جريان آنرا لحظه به لحظه دنبال ميكنند، ملت ايران ضمن پشتيبانى مكرر خود از قضيه فلسطينى آمادگى خود را براى تقديم هرگونه كمك بنفع قضيه اسلام در اين پيكار اعلام ميدارد.
15 رمضان مبارك 1393 ايران
محمدرضا موسوى گلپايگانى