سند نامه ::
 
تحريم خريد و فروش محصولات شركت ايران گاز از سوي آيت الله گلپايگاني
درباره : فتوائيه آيت‏اله گلپايگانى عليه شركت ايران‏گاز
شماره : 3768 / ه 12 تاریخ 6 / 5 / 52
از : ساواك تهران 20 ه 12
به : رياست ساواك‏هاى نه گانه

اخيرا مدير شركت ايران‏گاز نامه‏هائى براى برخى از مقامات مسئول نوشته و در آنها اعلام نموده كه شركت ايران‏گاز با مشاركت و سرمايه‏گذارى افراد دانماركى و ايرانى تأسيس و بجهت ثبات سياسى و اقتصادى كشور توانسته است 31% مصرف گاز بازار ايران را تامين نمايد. سهام شركت بى‏نام بوده و فقط تعداد كمى از سهام متعلق به ايرج و هرمز ثابت فرزندان حبيب ثابت بازرگان ايرانى است. آيت‏اله گلپايگانى فتوائيه‏اى صادر و خريد و فروش محصولات شركت ايران‏گاز را تحريم و روى اين اصل عده‏اى از مشتركين بنمايندگى شركت در چند نقطه كشور مراجعه و تقاضاى فسخ اشتراك و بازگردانيدن سيلندرهاى گاز را نموده‏اند كه در نتيجه اين قبيل تبليغات سوء لطمات زيادى بشركت وارد خواهد شد. شركت ايران‏گاز سرمايه‏گذاران خارجى را مطمئن ساخته كه سرمايه‏هاى آنان در ايران تحت حفاظت كامل است. از طرفى انبارهاى شركت پر از گاز بوده و براى اعمال خرابكارانه احتمالى بسيار خطرناك است. عليهذا باتوجه به اينكه صدور فتوائيه از طرف آيت‏اله گلپايگانى در اينمورد صحت دارد و به مشاراليه نيز تذكرات لازم داده شده است. دستور فرمائيد عوامل تهيه و تكثير فتوائيه مذكور در منطقه شناسائى و بآنان تفهيم شود چنانچه مشاهده گردد كه مجددا مبادرت بتوزيع اعلاميه‏هائى از اين قبيل بنمايند تحت تعقيب قانونى قرار خواهند گرفت.
رئيس ساواك تهران. پرنيان‏فر
تهيه‏كننده : صبورى 47 / 5 / 52 رئيس اداره يكم