سند نامه ::
 
صلاح نبودن مسافرت گلپايگاني !
رمز شود بازگشت به 7287 / ه ـ 26 / 4 / 52
از : مركز تاریخ 27 / 4 / 52
به : ساواك اصفهان شماره : 4305 / 312

صلاح نبودن مسافرت گلپايگانى بنحو مقتضى بوى يادآورى و گوشزد گرديده. محركين اصلى شناسائى و در ابتدا شديدا بآنها تذكر و در صورت عدم توجه تحت تعقيب قانونى قرار گيرند. نتيجه اعلام
ثابتى
27 / 4 / 52
گيرنده : ساواك قم
قرار است سينمائى در گلپايگان افتتاح شود و متعصبين مذهبى از گلپايگانى دعوت كرده‏اند
به اين شهرستان برود، در جريان هرگونه تصميم و اقدام وى در اين زمينه قرار گرفته و نتيجه اعلام.
وثوقى 27 / 4 / 52
عباسى 25 / 4 / 52
9292 بايگانى شود