سند نامه ::
 
تحريم خريد محصولات شركت ايران گاز از سوي آيت الله گلپايگاني

محترما معروض ميدارد :

نامه پيوست از طرف آقاى استورم مديرعامل شركت ايران گاز ميباشد و خلاصه ترجمه آن بشرح زير است :
شركت مذكور كه يك شركت ايرانى ـ دانماركى است در سال 1337 تأسيس شده و با بهره‏گيرى از ثبات سياسى، اقتصادى و اجتماعى ايران بمرحله‏اى از توسعه رسيده است كه در حال حاضر 31% بازار گاز ايران را در دست دارد و بخاطر كوششهاى بسيار كارشناسان شركت و تأسيسات مدرن و مطمئنى كه دارند در بازار شهرت خوبى بدست آورده و توانسته‏اند تاكنون از بروز هرگونه حادثه ناشى از انفجار گاز جلوگيرى نمايند.
چون اقليت سهام اين شركت به آقايان ايرج ثابت و هرمز ثابت تعلق دارد برخى از افراد شركت مذكور را يك شركت بهائى قلمداد نموده و در مورد خريد محصولات اين شركت نظر آيت‏اله گلپايگانى را استفسار نموده‏اند و فتواى آيت‏اله مذكور در اين زمينه حاكى از ممنوعيت خريد و معامله با آن شركت بوده است (فتوكپى بپيوست ميباشد) و حتى نظر آيت‏اله گلپايگانى در هزاران نسخه تكثير و در شهرهاى مختلف كشور پخش شده است و در نتيجه تعدادى از مشتريان سيلندرهاى گاز شركت مذكور را پس داده‏اند و تعدادى از نمايندگان فروش نيز خواستار لغو قرار داد خود با اين شركت گرديده‏اند و چون اين مسئله يك مشكل مذهبى ميباشد و مقامات شركت نميتوانند در اين زمينه به پليس يا ژاندارمريها محل مراجعه نمايند و از طرفى تعدادى از انبارها و تأسيسات گازپركنى شركت حاوى مقادير زيادى گاز هستند كه اگر اين وضعيت رو به وخامت نهد ممكن است بصورت مراكز خطرناكى براى انجام مقاصد سوء درآيند و همچنين سرمايه‏گذاران خارجى شركت نيز كه از سرمايه‏گذارى خود در ايران مطمئن بوده‏اند بتدريج دچار نگرانى شده‏اند.
مديرعامل شركت مذكور از حضور تيمسار رياست معظم ساواك استدعا دارد باين مشكل آنان توجه خاص مبذول فرموده و مقرر بفرماييد اقدامات لازم براى متوقف كردن اينگونه تبليغات سوء برعليه آن شركت بعمل آيد.
اداره كل سوم اين آخوندبازى كى بايد تمام شود بررسى كنيد اصولاً چه بايد كرد. سپهبد نصيرى
341 با نظر و همكارى 312 اقدام و نتيجه را گزارش نمايند
415 / 28
به عرض رياست اداره كل رسيد فرمودند بايگانى شود.