سند نامه ::
 
فتواي آيت الله گلپايگاني مبني بر تحريم شركتهاي مربوط به بهائي ها

درباره : فتوائيه آيت‏اله گلپايگانى

شماره : 2080 / 20ه12 تاریخ 10 / 3 / 51
به : رياست ساواك چهاردانگه
از : ساواك تهران 20ه12

برابر اطلاع واصله اخيرا فتوائيه از طرف آيت‏اله گلپايگانى مبنى بر تحريم نوشابه‏هاى كارخانجات شركت زمزم (پپسى ـ شوئپس ـ بابل آپ. واسو) در بازار جامع تهران توزيع گرديده است.
عليهذا دستور فرمائيد با استفاده از منابع و كليه امكانات موجود در صورت مشاهده فتوائيه مزبور نسبت به جمع‏آورى و شناسائى عاملين توزيع اقدام و نتيجه را بموقع گزارش نمايند.
رئيس ساواك تهران. پرنيان فر
از طرف
اقدام‏كننده ـ شاهقلى
رئيس دايره 2 ـ ميرمصداق
رئيس بخش 12 ـ دانائيان
رئيس اداره يكم ـ فرنژاد
8166
بايگانى شود