سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : به علل فوق ، شما ديگر از ما نمي باشيد

موضوع : اظهارات آقاى آيت‏اله گلپايگانى
شماره : 1772 / ه 2 تاریخ 27 / 12 / 51
اوائل اسفند ماه سال جارى آقاى حاج شيخ محمدعلى جان‏نثار واعظ و پيشنماز اهل و ساكن آباده كه داراى محضر ازدواج و طلاق نيز ميباشد براى پرداخت سهم امام به آقاى آيت‏اله گلپايگانى به شهر قم رفته بود نامبرده اخيرالذكر در حضور عده‏اى از روحانيون قم به آقاى جان‏نثار اظهار ميدارد كه از آباده نوشته‏اند كه شما بر سر منابر به شاهنشاه آريامهر دعا مينماييد و در نيايش‏هايى كه بمناسبتى برپا ميگردد نيايش ميكنيد و ضمنا احكام دادگاه را كه مبنى بر عدم سازش طرفين ميباشد حكم طلاق صادر مينماييد اين اعمال خلاف دين مبين اسلام است و بعلل فوق شما ديگر از ما نميباشيد آقاى جان نثار اظهار ميدارد اشكالى ندارد كه از شما نباشم ولى من وظيفه ديگرى بجز وظائف دينى دارم و آن وظيفه ملى و ميهنى است كه بر هر فرد ايرانى واجب ميباشد.
نظريه شنبه: صحت خبر مورد تاييد است.
نظريه يكشنبه: امكان صحت خبر وجود دارد.الوند
نظريه7 ه 2: آقاى جان‏نثار از روحانيون شاهدوست و وطن‏پرست آباده ميباشد و بر سر منابر و مراسم نيايش هميشه دعاگو بذات اقدس شهرياريست و همانطورى كه در گزارشات عديده باستحضار رسيده آقاى شيخ حسين كرمانى كه از مريدان سرسخت آقاى گلپايگانى است با نامبرده و واعظ ديگرى بنام شيخ عباس دوست‏حسينى بناى مخالفت را گذارده و بدين جهت اظهاراتى عليه نامبردگان به آقاى گلپايگانى نموده و چون مخالفت آقاى كرمانى امكان دارد كه در اذهان عمومى اثر سوئى بگذارد در صورت تصويب بوى ابلاغ شود كه شهر آباده را ترك نمايد تا عبرتى براى سايرين
شود. 10254 / ه ـ 12 / 1 / 52 9292 بايگانى شود بهره‏بردارى گرديد.