سند نامه ::
 
ارسال برنامه تحصيلي حوزه علميه قم
تاريخ : 18 / 12 / 1351
شماره : 17

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
با تاييدات خداوند متعال
در ظلّ توجهات حضرت ولى عصر ارواحنافداه
حسب‏الامر والد معظم حضرت آيه‏الله العظمى آقاى گلپايگانى دامت بركاته

در حوزه علميه قم از چند سال پيش براى بهتر شدن وضع درسى محصلين علوم دينيه با مشورت جمعى از فضلاء و مدرسين محترم برنامه‏اى طرح و در چند مدرسه اجراء گرديد. بحمداللّه‏ پيشرفت محصلين اين مدارس مورد توجه حضرات علماء اعلام واقع شد و اين مختصر گنجايش شرح مزاياى برنامه مزبور را ندارد و پس از مقايسه وضع تحصيلى گذشته با روش فعلى اهميت و لزوم توسعه اين برنامه روشن ميشود خوشبختانه هر يك از علماء اعلام و شخصيتهاى محترمى كه تاكنون از نزديك برنامه و كيفيت اجراء و نتايج حاصله آن را مشاهده نموده‏اند ما را بيش از حد تشويق و ادامه و توسعه آنرا تاكيد فرموده‏اند. لذا يك نسخه از اين برنامه حضور محترم ارسال ميشود تا در صورت صلاحديد دستور فرماييد در حوزه علميه يا مدرسه‏ايكه با نظر حضرتعالى اداره ميشود اجراء گردد اميد است با توجه باحتياج شديد جامعه بدانشمندان متدين و آشنا بوضع اجتماعى مسلمين اينگونه برنامه‏هاى اصلاحى زير نظر مراجع بزرگ تقليد ادام‏اللّه‏ ظلهم روزبروز توسعه يابد تا بتوانيم بهتر از پيش وظيفه خود را اداء نمائيم تذكرات و راهنمائيهاى جنابعالى با كمال تشكر پذيرفته ميشود.
با تقديم احترام ـ سيدمهدى گلپايگانى


بسمه تعالى
شرائط ثبت ‏نام
1ـ سن : از 12 سال كمتر نباشد، و براى دوره اول از (18) سال بيشتر نباشد.
2ـ معلومات براى دوره اول حداقل در حدود دوره اول تعليمات عمومى (كلاس ششم سابق يا پنجم جديد).
3ـ قبل از ورود از برنامه و مقررات مدرسه و كيفيت اجراء آن مطلع شود.
مدارك لازم
1ـ دو قطعه عكس 6×4.
2ـ يك برگ رونوشت شناسنامه.
3ـ اجازه كتبى پدر يا ولى شرعى براى كسانيكه سن آنها از 15 سال كمتر است.
4ـ معرفى نامه از يكنفر معرف ساكن قم (يا محل تحصيل) كه برگ معرفى‏نامه را امضا نمايد.
5 ـ گواهى حسن اخلاق از مدرسه‏اى كه قبلاً در آن تحصيل كرده (براى كسانيكه سابقه تحصيل علوم دينيه را دارند).
6ـ گواهى پزشك مبنى بر سلامت از امراض واگير.

برنامه اجرائى
ماده (1) هر سال در نيمه اول شهريور ماه نام‏نويسى و امتحان ورودى انجام ميشود.
تبصره 1ـ برحسب اقتضاى محل (از نظر آب و هوا) اين تاريخ گاهى تغيير ميكند، مثلاً در مناطق گرمسير، در نيمه آخر شهريور و در مناطق سردسير ممكن است زودتر انجام شود.
تبصره 2ـ امتحان ورودى براى محصلين دوره اول :
1ـ ديكته : از گلستان سعدى.
2ـ فارسى : ترجمه و شرح قسمتى از متن گلستان سعدى (نظم و نثر).
3ـ انشاء.
4ـ معلومات عمومى.
تبصره 3ـ براى دوره‏هاى بالاتر علاوه بر مواد فوق از كتب درسى دوره‏هاى قبل امتحان ميشود.
ماده (2) براى هريك از محصلين پرونده‏اى تنظيم ميشود كه مشتمل ميباشد:
عكس، رونوشت شناسنامه، تاريخ ورود، ميزان معلومات وقت ورود، (اوراق امتحان ورودى) معرفى‏نامه، تعهدنامه، برگ مشخصات، اجازه كتبى ولى كه قبلاً ذكر شد.
نمونه هريك از اوراق مزبور ضميمه است.
تبصره ـ طرز اخلاق و رفتار و جديت محصل در ايام سال، ساعات غيبت از جلسات درس و امتحان در پرونده منعكس شود تا متصدى محصل را تشويق يا متذكر و راهنمائى نمايد.
ماده 3ـ تحصيلات محصلين اين مدرسه بايد مطابق برنامه و تحت‏نظر متصدى و مدرسين محترم باشد و هيچيك نميتوانند در غير از درسى كه در مدرسه براى آنها تعيين شده شركت نمايند.
تبصره ـ محصلين ممتاز و استثنائى اگر از عهده دروس خود كاملاً برآيند با موافقت مدير مدرسه ميتوانند در درس ديگرى خارج از مدرسه شركت نمايند.
ماده 4ـ هر درس بايد در ساعت معين تدريس شود و محصلين قبل از ورود استاد در محل درس آماده باشند و پس از شروع، كسى حق ورود به جلسه درس را ندارد.
ماده 5ـ براى هر دوره دفتر مخصوص ميباشد كه اسامى محصلين و ساعت دروس آن دوره در آن درج شده و قبل از شروع درس هركدام از محصلين نبودند جلو نام او غايب نوشته ميشود و ميزان جديت و پيشرفت محصل بوسيله نمره ارزش‏يابى و در دفتر ثبت ميگردد.
ماده 6ـ مسافرت هر يك از محصلين بايد با اجازه متصدى مدرسه باشد.
ماده 7ـ محصلين بايد درسهاى خود را مرتب بنويسند و هر چهارشنبه جزوه نوشته شده را تحويل استاد بدهند و آقايان مدرسين جزوه‏ها را پس از مطالعه و تصحيح صبح پنجشنبه كه براى امتحان شفاهى بمدرسه تشريف ميآورند پس از تعيين ميزان معلومات و جديت محصلين به آنها تحويل ميدهند.
تبصره ـ لزوم نوشتن درسها براى دوره مقدمات ميباشد و براى دوره سطح و خارج بسته بنظر اساتيد و متصدى مدرسه ميباشد.
ماده 8ـ هر پنجشنبه از كليه محصلين امتحان شفاهى بعمل ميآيد.
تبصره ـ امتحان شفاهى هر درس توسط استاد مربوط از تمام درسهاى هفته در مدرسه انجام ميشود و ميزان نمره امتحان هفتگى محصلين كه نمودار كوشش و جديت آنها است از حدى كه تعيين ميشود نبايد كمتر باشد.
ماده 9ـ در هر سال دو مرتبه امتحان كتبى و شفاهى عمومى بعمل ميآيد تاريخ امتحان قبلاً تعيين ميشود.
ماده 10ـ در نتيجه امتحانات نمره هر يك از دروس از (12) نبايد كمتر باشد.
ماده 11ـ نمره هر يك از دروس از مقدار لازم كمتر باشد تجديدى و در شهريور ماه مجددا امتحان ميشود ـ ميزان قبولى در امتحانات تجديدى در ماده 10 ذكر شد و اگر كمتر باشد مردود است.
ماده 12ـ هر محصل بيش از يكسال در يك رتبه مردود شود از مدرسه خارج ميشود.
ماده 13ـ هر محصل بيش از پنج ساعت در ماه بدون عذر موجه غيبت داشته باشد از مزاياى‏مدرسه محروم ميشود و چنانچه محصلى غيبت داشت (حتى يكساعت) موظف است قبل از ورود بجلسه درس بدفتر مدرسه مراجعه كند.
ماده 14ـ محصلين دوره اول اگر از عهده امتحان ورودى برنيامدند در صورت وجود امكانات در مدت 2 تا 3 ماه فقط درس : املاء، فارسى، انشاء، خط، حاضر ميشوند و پس از آمادگى كامل در برنامه عربى شركت مينمايد.
ماده 15ـ محصلين دوره‏هاى دوم به بالا در صورتيكه از نظر امتحان فارسى و خط ضعيف باشند ضمن تحصيل علوم عربى در درس فارسى و خط شركت مينمايند.


بسمه تعالى
برنامه درسى سال اول
1ـ صرف و نحو : جامعة المقدمات ـ عربى آسان جلد 1 و 2
2ـ اعتقادات : درّ يكتا
3ـ فقه : رساله فارسى (مبحث عبادات)
4ـ اخلاق : (چهل حديث محدث قمى)
5 ـ قرآن : تعليم قرائت صحيح و تجويد
6ـ ادبيات فارسى : (متن گلستان : املاء، انشاء، دستور زبان فارسى)
7ـ ادعيه مأثوره

سال دوم
1ـ نحو : سيوطى
2ـ تجزيه و تركيب : تجزيه و تركيب قسمتى از آيات قران و احاديث منتخبه
3ـ فقه عربى : رساله عربى يكى از مراجع
4ـ منطق : الكبرى
5ـ قرآن : حفظ قرآن دو جزء
6ـ صحيفه سجاديه
7ـ عقائد
8ـ اخلاق : آداب‏المتعلمين

سال سوم
1ـ نحو : باب اول و باب رابع مغنى
2ـ منطق : حاشيه ملا عبدالله يا منطق مظفر
3ـ قرآن : مقدارى از تفسير صافى و حفظ 3 جزو از قرآن مجيد
4ـ نهج‏البلاغه
5ـ عقايد
6ـ عروه‏الوثقى : مبحث عبادات
7ـ اخلاق

سال چهارم
1ـ اصول : معالم
2ـ معانى بيان : مختصر
3ـ تفسير صافى
4ـ نهج‏البلاغه
5ـ عقائد
6ـ فقه : عروه‏الوثقى تتمه دروس سال سوم

سال پنجم
1ـ فقه : لمعه جلد اول
2ـ اصول : اصول الفقه يا قوانين (جلد اول)
3ـ عقائد
4ـ اخلاق
5 ـ تفسير
6ـ زبان انگليسى
7ـ مناظره مذهبى

سال ششم
1ـ فقه : لمعه جلد ثانى
2ـ اصول : اصول‏الفقه يا قوانين (جلد دوم)
3ـ عقائد
4ـ اخلاق
5ـ تفسير
6ـ زبان انگليسى
7ـ بررسى اديان تذكر
كليه مواد درسى به تناسب استعداد محصلين تدريس مى‏شود، مثلاً : بحث عقائد در هفته سه ساعت ـ زبان دو ساعت و......ورقه مشخصات محصلين علوم دينيه
مدرسه علميه حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى گلپايگانى مدظله «قم»


نام نام خانوادگى
شماره شناسنامه محل صدور
تاريخ تولد محل تولد
مجرد معيل تعداد فرزندان
محل سكونت اصلى شهرستان
آدرس پستى محل و نشانى كامل
نام پدر شماره شناسنامه پدر
آيا حيات دارد؟ شغل پدر
وضع مالى پدر محل كار پدر
داراى چند فرزند است؟ معرف شما
هزينه شما از كجا تأمين ميشود؟
شغل شما قبل از تحصيل
ميزان آشنائى شما بتحصيل
پايه تحصيلات جديد
سابقه تحصيل علوم دينيه خارج از قم (كجا و چند سال؟)
سابقه تحصيل در قم (كجا و چند سال؟)
آدرس سكونت فعلى (مدرسه و منزل)
سابقه شما در منبر در چه محلهائى منبر رفته‏ايد؟
هدف شما از تحصيل چيست؟
سرپرست و بزرگترى در قم داريد؟
ساير مشخصات و امتياز و نظريه.بسمه تعالى
تعهدنامه
شماره تاريخ
اينجانب فرزند
دارنده شناسنامه شماره
متولد سال اهل ساكن

پس از قرائت شرائط و مقررات مدرسه علميه
حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى گلپايگانى مدظله
العالى شرعا و اخلاقا متعهد ميشوم كه در تمام سال تحصيلى جارى شرائط را رعايت نموده و موجبات رضايت كامل اساتيد محترم را فراهم نمايم.
محل امضاء

بسم ‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
(واوفوا بالعهدان العهد كان عنه مسئولا)
اينجانب ساكن خيابان كوى
پلاك تلفن آقاى فرزند
دارنده شناسنامه شماره ــ اهل ــ را كاملاً ميشناسم و حسن اخلاق و ديانت ايشان را تصديق دارم و نامبرده را بمدرسه حضرت آيه‏اللّه‏ گلپايگانى معرفى مينمايم و باتوجه به امر خطير تعليم و تربيت متعهد ميگردم در تمام دوره سال تحصيلى هر وقت از طرف مدير مدرسه به اينجانب اطلاع داده شد براى رسيدگى به وضع اخلاقى و درسى محل مذكور در مدرسه حاضر شوم و با اولياء مدرسه در پيشرفت نامبرده تشريك مساعى نمايم بديهى است در صورتيكه محصل مزبور طبق مقررات مدرسه رفتار ننمايد و اينجانب به اين تعهد اخلاقى عمل ننمايم متصدى مدرسه ميتواند در هر موقع از سال تحصيلى محصل را از مدرسه و حجره محل سكونت خارج نمايد. و در صورت لزوم محصل فوق‏الذكر را به وطن خود برگردانم.