سند نامه ::
 
آيت‏ الله گلپايگانى : تا زمانيكه ما زنده باشيم نخواهيم گذاشت كسي به كار حوزه دخالت بكند

موضوع : آيت‏اله سيد محمدرضا گلپايگانى
از : 25 ه 12 تاریخ 15 / 12 / 51
به : 312 شماره : 19561 / 20ه 12

نامبرده بالا گفته است چون پول اوقاف حرام است بنابراين من از افرادى كه سهم امام ميگيرند و از اوقاف هم پول ميگيرند و بالعكس راضى نيستم حوزه علميه را مراجع تاكنون با سهم امام اداره كرده‏اند دولت و هيچ سياستى در كار نبوده و تا زمانى كه ما زنده باشيم نخواهيم گذاشت كسى به كار حوزه دخالت بكند.
نظريه شنبه ـ نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه ـ ممكن است مفاد گزارش صحت داشته باشد.
نظريه سه‏شنبه ـ نظرى ندارد.
نظريه چهارشنبه.
رهبر عمليات = صبورى 14 / 12 / 51
رئيس دايره 2 = ميرمصداق
رئيس بخش 12 = دانائيان
8166
اداره كل سوم بوده 15 / 12 / 51