سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : هر چه متعلق به بهائي ها است حرام است

موضوع : فتواى آيت‏اله گلپايگانى
از : 21 تاریخ 9 / 4 / 51
به : 312 شماره : 4575 / 21
بعدازظهر روز 6 / 11 / 51 فاطمى نماينده شركت ايران گاز در قم باتفاق يكنفر ديگر كه نماينده كارخانه بود بمنزل گلپايگانى مراجعه نمودند نماينده كارخانه به گلپايگانى اظهار داشت كه شما فتوا داديد و ايران گاز را مربوط به بهائيان معرفى و تحريم نموده‏ايد در حاليكه تمام سهامداران شركت ايران گاز اهل دانمارك و مسيحى هستند و حدود هزار نفر كارگر مسلمان در اين شركت كار ميكنند و اكنون فتواى شما براى ما و آقاى فاطمى نماينده ما مشكلى بوجود آورده. گلپايگانى گفت من نام شركت شما را نبردم بطوركلى نوشتم هر چه متعلق به بهائى‏ها است حرام است و حكم كلى را گفتم اظهار داشت كه حاج آقا مهدى فرزند شما از محصولات ايران گاز استفاده ميكند و افزود كه شركت بوتان مربوط به بهائيها است و نماينده آن در قم چاوشى داماد سيد زين‏العابدين يثربى است سپس اضافه كرد كه من بتهران رفتم و موضوع را با كارخانه در ميان گذاشتم نماينده كارخانه آمده خدمت شما برائت بجويد گلپايگانى گفت شما در روزنامه بنويسيد و خودتان را تبرئه كنيد نماينده كارخانه پرسيد شما امضاء ميكنيد گلپايگانى گفت خير ما نمينويسيم چون ما كه اسم نبرديم تا نفى كنيم بطوركلى گفتيم و اگر ايران گاز مربوط به بهائيها نيست شما خودتان بنويسيد و نفى كنيد.

نظريه شنبه ـ نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه ـ مفاد گزارش صحيح است نماينده شركت ايران گاز در قم سيدكاظم فاطمى است و از مدتى قبل نمايندگى شركت بوتان را در اين شهرستان چاوشى گرفته كه داماد يثربى و از اطرافيان نزديك گلپايگانى است از اين‏رو به تحريك چاوشى وسيله سيد زين‏العابدين يثربى و دخالت سيدمهدى گلپايگانى در چندى قبل استفتائى از گلپايگان در مورد تحريم محصولات شركت سهامى زمزم نموده و قبل از نام اين شركت نام شركت ايران گاز را نيز در استفتائيه مذكور نوشته‏اند و گلپايگانى نيز در ذيل آن حكم كل بر تحريم محصولات بهائيان داده و شركت بوتان استفتائيه مذكور را فتوكپى نموده و بعنوان رقابت كسبى با شركت ايران گاز توزيع نموده است و منجر به شكست ايران گاز در منطقه گرديده از اين‏رو نماينده ايران گاز به كارخانه مراجعه و آقاى خواجه‏نورى وكيل شركت را بمنظور تبرئه نزد گلپايگانى راهنمائى نموده با تقديم يكبرگ فتوكپى استفتائيه مذكور بنظر ميرسد چنانچه موضوع از طريق جرائد روشن و توضيحات كافى در اين زمينه داده شود موجبات شكست گلپايگانى را بعنوان دادن فتواى غير حقيقى فراهم خواهد نمود يا اينكه وسيله شركت بعنوان مفترى از طريق دادگسترى تحت تعقيب قرار گيرد.
شراره
نظريه سه‏شنبه ـ نظريه يكشنبه مورد تاييد است و بعنوان تضعيف گلپايگانى مورد اشاره شده ضرورى بنظر ميرسد. آذرخش
نظريه 21 ـ نظرى نيست
دايره بررسى 18 / 11
در بولتن روز 21 / 11 / 51 درج گرديد.
9292 بايگانى شود.