سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : اينكار از بين بردن همه چيز است

موضوع : اظهارات گلپايگانى
از : 21 تاریخ 4 / 9 / 51
به : 312 شماره : 4515 / 21
ساعت 11 صبح روز 2 / 9 / 51 شخصى روحانى كه از لهجه‏اش مشخص بود اهل شمال است با گلپايگانى در منزل گلپايگانى به بحث و گفتگو پرداختند در اين جلسه صحبت از ماده واحده اوقاف بود. گلپايگانى با ناراحتى گفت اصلاً ديگر بكلى هر چه آنها بگويند بايد بكنيم درست است كه در اول مردم استنكاف ميكنند ولى همه اينطور نيستند مثل مسجد گوهرشاد ميشود كه بالاخره آنرا گرفتند و هر چه بخواهند ميگويند و هركس را بخواهند ميگذارند نماز بخواند يا منبر برود و دعا كند حالا ما فعلاً درصدد اقدام هستيم بطور خصوصى اگر اينطور درست نشد ما بشما مى‏گوييم هرطور صلاح بود در آنجا انجام دهيد شايد صلاح باشد كه بگوئيم از اطراف همه تلگراف كنند و بخواهند كه اينكار عملى نشود بهرحال اينكار را مجلس سنا كرده باسم اينكه اوقاف اين ماده را پيشنهاد نموده اينكار از بين بردن همه چيز است ميشود مانند سنيها كه تمام كار روحانيت و مذهب دست دولت است طرف مخاطب گفت من به همه علماى لنگرود ميگويم گلپايگانى گفت فعلاً صبر كنيد به‏بينم چه ميشود من خودم تذكر ميدهم و نامه مينويسم.
نظريه سه‏شنبه ـ گلپايگانى از اقدام اوقاف سخت ناراحت است و بطوريكه از حرفهايشان استنباط شد قصد دارد در اين زمينه نامه‏اى به اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر بنويسد و درخواست كند كه از اين اقدام اوقاف جلوگيرى شود چنانچه به درخواستش ترتيب اثر داده نشد شروع به تحريكات ميكند.
نظريه يكشنبه ـ مفاد گزارش صحيح است در حال حاضر افكار كليه روحانيون حوزه پيرامون موضوع ماده واحده اوقاف كه براساس آن كليه مساجد و اماكن متبركه و تكايا در اختيار اوقاف قرار خواهد گرفت دور ميزند و اين موضوع اثر بسيار نامطلوبى در حوزه علميه و در مجامع روحانيت داشته و كليه آيات را سخت نگران ساخته و تا آنجا بررسى شده همانطور كه طى تلگراف شماره 3753 / 21 ـ 2 / 9 / 51 نيز بعرض رسيده اشاعه اين خبر اين بوده كه بين شريعتمدارى و گلپايگانى كه سالهاست اختلاف شديدى موجود است و حتى حاضر نبودند در يك جلسه با هم شركت كنند اينك زمينه سازش آنانرا به كيفيتى فراهم ساخته كه متفقا بمناسبت دوازدهمين سالگرد آيت‏اله بروجردى اعلاميه مجلس يادبود ميدهند و در مجالس منعقده از طرف هر يك برخلاف سنوات گذشته ديگرى نيز شركت ميكند يك نسخه از اعلاميه موصوف بپيوست تقديم ميگردد و بنظر ميرسد كه كليه آيات باتوجه به نزديكى بين اين دو نفر در اين زمينه دست به اقدامات حادى بزنند. شراره
نظريه سه‏شنبه ـ در حال حاضر روحانيون اين حوزه در آرامش نسبى بسر ميبرند و بنظر ميرسد انجام اين برنامه از طرف اوقاف موجبات اتحاد آيات و تجرى آنان گردد و تحريكات عليه دولت تحت عنوان اين مسئله شروع شود به مصلحت است در اين مورد بررسى بيشترى بعمل آيد و سياست كلى در اين زمينه جهت پيش‏بينى لازم باين ساواك ابلاغ شود. آذرخش
نظريه 21 ـ فعلاً موضوع روز بين آيات گذرانيدن ماده واحده است از طريق اوقاف كه اين ساواك در كيفيت آن با اطلاع است.
آقاى باقرى اين گزارش نيز در گزارش شريعتمدارى ملحوظ گردد و نظرات ساواك قم نيز قيد و اضافه گردد بايد در اين زمينه با قاطعيت عمل كرد و دست روحانى‏نماهائى را كه در اين راه درآمد هنگفتى دارند و مقدارى از اين پولها نيز بطرق مختلف صرف فعاليتهاى مضر مى‏گردد جلوگيرى شود. 8 / 9 / 51
گزارش شود.