سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : ميخواهند اسلام را از بين ببرند

موضوع : ورود هيئت گلپايگانيهاى مقيم تهران بمنزل آيت‏اله گلپايگانى پيرو : 164 / 21 ـ 30 / 2 / 50
شماره : 1250 / 21 تاریخ 6 / 2 / 50
قبل از ظهر روز 3 / 2 / 50 هيئت گلپايگانيهاى مقيم تهران كه جهت انجام مراسم عزادارى بمناسبت رحلت حضرت رسول اكرم و امام حسن مجتبى بقم آمده بودند بمنزل گلپايگانى رفتند و پس از مراسم عزادارى يكى از نوحه‏خوانها بنام اكبر احمدى گلپايگانى پس از خاتمه نوحه به علما و شاهنشاه آريامهر باين عبارت (خداوندا شاه ما را از بليات محفوظ بدار) دعا ميكند پس از اداى اين جمله گلپايگانى بلند ميشود و باندرون ميرود و قبل از خروج گلپايگانى لطف‏اله صافى به شاكرى اظهار ميكند به آقا بگوئيد از مجلس خارج شود و گلپايگانى هم با عصبانيت از مجلس خارج شد و مجلس منقلب و نوحه‏خوان را مى‏نشانند و سيدمهدى گلپايگانى كارگردان مجلس فورا حبيب‏اله مزروقى را بمنبر ميخواند كه بگويد چون هوا طوفانى بوده آقا باندرون رفته بالاخره مرزوقى بمنبر ميرود و پس از اشاره بآيه اطيعواالله و اطيعواالرسول و اولى‏الاَمر1 منكم) ميافزايد كه مأخد اختلافات شيعه و سنى بر سر مسئله اولوالامر منكم است كه علماى شيعه ميگويند به زمامداران اطلاق نميشود و مخصوص اولاد رسول است و اضافه كرد كه روزى در مجمعى كه امام زين‏العابدين حضور داشت خواستند از يزيد تعريف كنند امام طاقت نياورد بلند شد و فرمود بعد از اين منبر را چوب بايد گفت منبر آنرا ميگويند كه روى آن حقايق گفته شود و بعد با اشاره به حديث2 (اشتريت رضاالمخلوق به بسخط‏الخالق) اظهار ميكند رضايت خدا را نبايد برضايت بنده فروخت شما رضايت بنده را برضايت خدا فروختيد بعد از ختم وعظ واعظ گلپايگانى ميگويد بلندگو را بياوريد، دعا بكنيم. گلپايگانى. انالله و انااليه راجعون و بعد گريه‏اى كرد و اهل مجلس گريه كردند و بعد اظهار كرد در اين‏زمان ميخواهند اسلام را از بين ببرند هر چه عيد رسمى بود لغو كردند و بجاى آن اعياد كفرانيت را گذاشتند و براى جشنهاى دو هزار و پانصد ساله تمام احكام را لغو ميكنند و حالا ميخواهند اسلام را از بين ببرند آقايان كه براى عزادارى ميآيند اگر منظورشان خداوند متعال باشد خداوند متعال براى ايشان توفيق عنايت فرمايد و آقايان هرجا ميروند بگويند كه ميخواهند اسلام را از بين ببرند.
نظريه شنبه ـ نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه ـ مفاد گزارش صحيح است
گلپايگانى هميشه از تظاهر به مخالفت با دستگاه بهره‏بردارى ميكند و چون دعا كردن به شاهنشاه آريامهر در منزل وى مخالف مشى سياسى او بوده بتحريك سيدمهدى فرزندش و ساير گردانندگان دستگاهش از جمله صافى و شاكرى جهت خنثى كردن موضوع اقدام باين عمل نموده است ممنوع‏المنبر نمودن حبيب‏اله مرزوقى را پيشنهاد مينمايد. شراره
نظريه سه‏شنبه ـ مفاد گزارش خبر مستخرجه از گزارشات چند منبع ميباشد كه كلاً. صحيح و مورد تأييد است گلپايگانى هميشه تحت تأثير صافى و فرزندش سيدمهدى بوده و باينوسيله خواسته مخالفت خود را ابراز نمايد ممنوع‏المنبر داشتن حبيب‏اله مرزوقى فعلاً ضرورى است و محدوديت وعاظ طرفدار وى بصورت مختلف الزامى بنظر ميرسد. شرربار
نظريه 21 ـ اين پيش آمد 2 صورت دارد يكى وسيله ساواك به احمد گلپايگانى تكليف شده باشد كه دعا نمايد دوم خود احمد خودسرانه و يا بنا بتحريك و سفارش خود گلپايگانى اين صحبت را نموده كه مردمى كه حضور در مجلس داشتند حركات گلپايگانى كه از مجلس بلند شده و به اندرون رفته و عمل گلپايگانى را ببينند و استفاده تبليغاتى ببرد كه گلپايگانى با شاهنشاه آريامهر مخالف است. اگر چنين باشد بهتر است احمد گلپايگانى احضار و تحقيقات كافى بشود. بهره‏بردارى شد.
آقاى وثوقى گزارش عرضى تهيه شود. تهيه گرديد.

1ـ اصل : اولول.
2ـ اصل : آيه. اشاره است به حديث حضرت على‏بن‏الحسين (ع) كه فرمودند : «ويلك ايهالخاطب اشتريت مرضاة المخلوقين بسخط‏الخالق...» واى بر تو اى گوينده كه خوشنودى يزيد و يزديان را بر عذاب خداوند برگزيدى... ر. ك: مستدرك‏الوسائل، جلد 12، صفحه : 109