سند نامه ::
 
تحريم مؤسسه دارالترويج
درباره : آيت‏ الله سيد محمدرضا گلپايگانى

از : 316 تاریخ 17 / 7 / 47

محترما معروض مى‏دارد :
روز 2 / 7 / 47 يكى از طلاب علوم دينى قم ضمن مراجعه به منزل نامبرده بالا علت قطع شهريه خود را از وى استعلام كرده است.
آيت‏اله گلپايگانى در پاسخ اظهار داشته دولت در نظر دارد با استفاده از طلاب كم تجربه و اجراى برنامه شرم‏آور خود اساس حوزه علميه قم را متزلزل كند و با توجه به اينكه مشاراليه ثبت نام و تحصيل در مؤسسه دارالترويج (وابسته به سازمان اوقاف) را قبلاً تحريم كرده لذا مقررى ماهيانه شما به علت ورود به دارالترويج قطع شده است.
طلبه مذكور ضمن دادن تعهد مبنى بر اينكه در آينده از رفت و آمد در دارالترويج خوددارى نمايد تقاضاى برقرارى مجدد شهريه نموده و گلپايگانى نيز درخواست وى را پذيرفته و از طلبه مزبور خواسته است اسامى طلابى را كه در مؤسسه موصوف شركت مى‏كنند تهيه و براى گلپايگانى بياورد. نظريه : آيت‏اله گلپايگانى به منظور تحكيم موقعيت و كسب مقام رياست در حوزه علميه قم از هيچگونه مخالفتى با اقدامات اصلاحى دولت فروگذار نمى‏كند و نمونه بارز آن قطع شهريه طلابى است كه در دارالترويج سازمان اوقاف شركت مى‏كنند و اصلح است به منظور تقويت مؤسسه دارالترويج و جلوگيرى از خروج طلاب آن اقدام عاجلى به عمل آيد و ترتيبى داده شود كه حتى‏المقدور شهريه هر يك از طلاب مؤسسه مزبور حداقل مساوى مجموع شهريه هر طلبه ديگرى باشد كه از مراجع تقليد دريافت مى‏دارند.
مراتب استحضارا معروض گرديد. با رعايت حفاظت به آقاى عصار گفته شد. 20 / 7 يك نسخه به پرونده تبليغات دينى
وابسته به اوقاف ضميمه شد. در پرونده سيد محمدرضا گلپايگانى بايگانى شود. اوانى 20 / 7