سند نامه ::
 
اقدامات تبليغي آيت الله گلپايگاني توسط طلاب اعزامي به مناطق مختلف كشور

درباره : آيت‏اله گلپايگانى
شماره : 2053 / 21
از : ساواك قم تاریخ 26 / 5 / 47
به : مديريت كل اداره سوم 316
اين اقدامات گلپايگانى قبلاً طى گزارش خبرى شماره 1650 / 21 ــ 23 / 4 / 47 به استحضار رسيده و هدف از انجام اين كار روشن شده و نوع اوراق چاپى كه به طلاب اعزامى به آباديها داده مى‏شود طى شماره 1947 / 21 ـ 12 / 5 / 47 تقديم گرديده است و از مفاد مندرج در اوراق چاپى كه به طلاب جهت عزيمت به مناطق داده مى‏شود هدف گلپايگانى روشن است.
ضمنا به استحضار مى‏رساند كه اتخاذ اين تدبير كه قبل از عزيمت طلاب به آباديها از محل انتخابيه اطلاع حاصل گردد كارى است مشكل زيرا سيدمهدى گلپايگانى طلاب موردنظر را نزد خود مى‏خواند و پس از تسليم يك نسخه از اوراق چاپى به او ابلاغ مى‏كند در محل مأموريت خود تبليغ و پاسخ برگ چاپى را تهيه و ارائه نمايد. بديهى است هر نوع تبليغ در آباديها به نام گلپايگانى خواهد بود. هرگونه اطلاعاتى در اين خصوص متعاقبا به استحضار خواهد رسيد.
رئيس ساواك قم. مهران
آقاى اوانى ـ آقاى صابرى 30 / 5
تكثير شد
رونوشت به پرونده سيدمحمد گلپايگانى ضميمه گرديد بايگانى شود. صابرى 16 / 6 / 47